Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja


Stavebný úrad

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa § 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [DOCX, 26 kB]
 • Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ust. § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [DOCX, 26 kB]
 • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ust. § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [DOCX, 19 kB]
 • Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 71 a § 72 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ust. § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [DOCX, 24 kB]
 • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia podľa § 71 a § 72 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ust. § 15 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [DOCX, 23 kB]
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 a § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ust. § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [DOCX, 27 kB]
 • Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ust. § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [DOCX, 23 kB]
 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ust. § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [DOCX, 25 kB]
 • Žiadosť o dodatočné povolenie stavby podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ust. § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [DOCX, 26 kB]
 • Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 88a  a § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ust. § 8, § 9 a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona [DOCX, 27 kB]
 • Žiadosť o predĺženie lehoty pre dokončenie stavby [DOCX, 22 kB]
 • Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) [DOCX, 22 kB]

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta - Referát daní a majetku mesta

 • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje [PDF, 5,29 MB]
 • Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje [PDF, 260 kB]
 • Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia [PDF, 19 kB] [DOCX, 15 kB]
 • Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie [PDF, 24 kB] [DOCX, 17 kB]
 • Oznámenie k dani z nehnuteľností vznik daňovej povinnosti FO [PDF, 72 kB]
 • Oznámenie k dani z nehnuteľností zánik daňovej povinnosti FO [PDF, 72 kB]
 • Oznámenie k dani z nehnuteľností vznik daňovej povinnosti PO [PDF, 72 kB]
 • Oznámenie k dani z nehnuteľností zánik daňovej povinnosti PO [PDF, 72 kB]
 • Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva [PDF, 22 kB]
 • Ohlásenie vzniku daňovej povinnosti k dani za psa [PDF, 25 kB]
 • Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani za psa [PDF, 25 kB]
 • Oznámenie o začatí - ukončení prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja [PDF, 53 kB]
 • Oznámenie o začatí - ukončení prevádzkovania predajného automatu [PDF, 53 kB]
 • Prihlásenie / Odhlásenie do množstvového zberu k poplatku za komunálne odpady (Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia) [PDF, 33 kB]
 • Oznámenie k poplatku za komunálne odpady (Fyzické osoby) [PDF, 28 kB]
 • Žiadosť o zníženie / odpustenie poplatku za komunálne odpady [PDF, 24 kB]

Dotácie z rozpočtu mesta


Ostatné tlačivá

 • Oznámenie o konaní verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia na území mesta Fiľakovo [PDF, 14 kB] [DOCX, 15 kB]
 • Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na území mesta Fiľakovo [PDF, 19 kB] [DOCX, 19 kB]
 • Žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov [PDF, 84 kB] [DOCX, 22 kB]
 • Čestné vyhlásnie o bezúhonnosti uchádzača o miesto riaditeľa / pedagogického zamestnanca / odborného zamestnanca v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 39 kB] [DOCX, 30 kB]
 • Identifikačné údaje pedagogického alebo odborného zamestnanca / úspešného uchádzača [PDF, 32 kB] [DOCX, 12 kB]
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov [PDF, 86 kB] [DOCX, 12 kB]
Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.