Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel.: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mestský úradVýkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta je Mestský úrad, ktorý má sídlo v budove na Radničnej ulici č. 25. Je zložený zo zamestnancov mesta. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Mestský úrad najmä:

 1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
 2. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
 3. vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a primátora mesta.
Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta úradu. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednostkou mestského úradu je PhDr. Andrea Mágyelová.

V súčasnosti má Mestský úrad vo Fiľakove tieto oddelenia:

 • Klientske centrum
 • Oddelenie vnútornej správy (vedúci JUDr. Norbert Gecso)
 • Oddelenie ekonomiky a majetku mesta (vedúci Ing. Zoltán Varga)
 • Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja (vedúci Ing. Ivan Vanko)
 • Oddelenie školstva, kultúry a športu (vedúci PhDr. Zoran Ardamica, PhD.)

Okrem týchto oddelení je mesto Fiľakovo aj sídlom Spoločného obecného úradu, v rámci ktorého vykonáva hospodársko-správne činnosti na úseku školstva a agendu stavebného poriadku. Štatutárnym zástupcom SPOcÚ je primátor mesta Fiľakovo Mgr. Attila Agócs, PhD. a prednostkou SPOcÚ je PhDr. Andrea Mágyelová. V SPOcÚ sú združené okrem Fiľakova tieto obce: Belina, Biskupice, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Holiša, Nitra n/Ipľom, Kalonda, Fiľakovské Kováče, Ratka, Prša, Radzovce, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šávoľ, Šurice, Veľké Dravce.

Mesto má na metodické riadenie škôl zriadený školský úrad, ktorého zamestnancom je PhDr. Zoran Ardamica, PhD.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.