Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel.: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Na plnenie úloh samosprávy mesta alebo ak to ustanovil zákon, vydáva mesto všeobecne záväzné nariadenia /najmä § 4 ods. 3 zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov/. Nariadenie mesta nemôže odporovať Ústave SR, zákonom a Štatútu mesta Fiľakovo. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byt v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 zákona SNR c. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byt formulované presne, jasne a zrozumiteľne. Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom sa najprv hlasuje o pozmeňovacích návrhoch. Nariadenie mesta je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.

» Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 1/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 184 kB]
(účinnosť od 01.04.2023)


» Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 10/2022 o dani z nehnuteľnosti [PDF, 218 kB]
(účinnosť od 01.01.2023)


» Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 3/2022 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Fiľakovo v určených dňoch v roku 2023 [PDF, 171 kB]
(účinnosť od 01.01.2023)


» VZN Mesta Fiľakovo č. 7/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 274 kB]
(účinnosť od 01.01.2022 do 01.04.2023)
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 5/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 7/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 150 kB]
(účinnosť od 01.11.2022 do 01.04.2023)
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 8/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 7/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 160 kB]
(účinnosť od 01.01.2023 do 01.04.2023)


» Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo č. 4/2021 ktorým sa určuje spádové územie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 181 kB]
(účinnosť od 01.01.2022)


» VZN mesta Fiľakovo č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 396 kB]
(účinnosť od 01.08.2021)
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2021, ktorým sa mení VZN mesta č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení jeho neskorších zmien a doplnkov [PDF, 246 kB]
(účinnosť od 01.01.2022)
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 4/2022, ktorým sa mení VZN mesta č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení jeho neskorších zmien a doplnkov [PDF, 339 kB]
(účinnosť od 01.11.2022)
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 2/2023, ktorým sa mení VZN mesta č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby [PDF, 214 kB]
(účinnosť od 01.06.2023)


» VZN mesta Fiľakovo č. 11/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo [PDF, 335 kB]
(účinnosť od 01.01.2021)


» VZN mesta Fiľakovo č. 9/2020 o spôsobe prideľovania nájomných bytov [PDF, 62 kB]
(účinnosť od 01.01.2021)


» VZN mesta Fiľakovo č. 8/2020 o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo [PDF, 226 kB]
(účinnosť od 15.10.2020)
Pasport parkovacích miest - Fiľakovo [PDF, 2,94 MB]
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 5/2021, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 8/2020 o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo [PDF, 177 kB]
(účinnosť od 01.01.2022)
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 7/2022, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 8/2020 o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo [PDF, 184 kB]
(účinnosť od 01.01.2023)
Pasport parkovacích miest - Fiľakovo [PDF, 4,8 MB]
(účinnosť od 01.01.2023)


» VZN mesta Fiľakovo č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Fiľakovo [PDF, 66 kB]
(účinnosť od 15.07.2020)


» VZN mesta Fiľakovo č. 9/2019 - Trhový poriadok mestskej tržnice na ul. Trhovej vo Fiľakove [PDF, 100 kB]
(účinnosť od 01.10.2020)
VZN mesta Fiľakovo č. 6/2020, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 9/2019, Trhový poriadok mestskej tržnice na ul. Trhovej vo Fiľakove [PDF, 59 kB]
(účinnosť od 15.07.2020)


» VZN mesta Fiľakovo č. 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta [PDF, 143 kB]
(účinnosť od 01.10.2019)
VZN mesta Fiľakovo č. 10/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta [PDF, 44 kB]
(účinnosť od 15.10.2020)
VZN mesta Fiľakovo č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta [PDF, 167 kB]
(účinnosť od 01.08.2022)


» VZN mesta Fiľakovo č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [PDF, 153 kB]
(účinnosť od 01.01.2019)
VZN Mesta Fiľakovo č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Fiľakovo č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [PDF, 59 kB]
(účinnosť od 01.01.2020)
VZN mesta Fiľakovo č. 12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [PDF, 53 kB]
(účinnosť od 01.01.2021)
VZN mesta Fiľakovo č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [PDF, 213 kB]
(účinnosť od 01.01.2023)


» VZN mesta Fiľakovo č. 7/2017 o spôsobe prideľovania nájomných bytov [PDF, 128 kB]
(účinnosť od 11.01.2018)


» VZN mesta Fiľakovo č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb [PDF, 48 kB]
(účinnosť od 01.01.2018)


» VZN č. 1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území mesta Fiľakovo [PDF, 75 kB]
(účinnosť od 10.03.2017)


» VZN mesta Fiľakovo č. 6/2016 o výkone taxislužby na území mesta Fiľakovo [PDF, 47 kB]
(účinnosť od 01.01.2017)
Prevádzkový poriadok pre stanovištia TAXI v meste Fiľakovo [PDF, 63 kB]


» VZN mesta Fiľakovo č. 11/2016 o podmienkach držania psov na území mesta Fiľakovo [PDF, 32 kB]
(účinnosť od 01.01.2017)


» VZN mesta Fiľakovo č. 4/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Fiľakovo [PDF, 35 kB]
(účinnosť od 01.06.2016)


» VZN mesta Fiľakovo č. 03/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo [PDF, 36 kB]


» VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 31 kB]
(účinnosť od 15.3.2016)
VZN mesta Fiľakovo č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 37 kB]
(účinnosť od 17.04.2020)


» VZN mesta Fiľakovo č. 12/2015 o vyhradení plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí [PDF, 50 kB]
(účinnosť od 30.12.2015)


» VZN mesta Fiľakovo č. 11/2015 ktorým sa stanovuje Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Fiľakovo [PDF, 259 kB]
(účinnosť od 11.10.2015)
VZN mesta Fiľakovo č. 13/2020, ktorým sa mení Čl. 14 - Cenník služieb Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 11/2015 „Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Fiľakovo“ [PDF, 45 kB]
(účinnosť od 01.01.2021)


» VZN mesta Fiľakovo č. 10/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia [PDF, 106 kB]
(účinnosť od 13.10.2015)


» VZN mesta Fiľakovo č. 9/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo a spôsobe výpočtu nájomného [PDF, 54 kB]
(účinnosť od 02.09.2015)
» Štatút Fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov určených pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo na ul. Železničnej [PDF, 32 kB]
(účinnosť od 01.10.2015)


» VZN č. 8 /2015 o zrušení centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 25 kB]
(účinnosť od 28.07.2015)


» Štatút mesta Fiľakovo - Január 2015 [PDF, 193 kB]
(účinnosť od 13.02.2015)


» VZN mesta Fiľakovo č. 10/2013, o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Fiľakovo [PDF, 72 kB]
(účinnosť od 20.12.2013)
VZN č. 1/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 10/2013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Fiľakovo [PDF, 380 kB]
(účinnosť od 01.06.2022)


» VZN mesta Fiľakovo č. 11/2013, o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky občanom mesta [PDF, 44 kB]
(účinnosť od 01.01.2014)


» VZN č. 02/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 75 kB]
(účinnosť od 01.04.2013)
VZN č. 13/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 24 kB]
(účinnosť od 01.01.2014)
Príloha č. 1 k VZN č. 13/2013 [PDF, 51 kB]
VZN č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo v znení VZN č. 13/2013 [PDF, 23 kB]
(účinnosť od 14.02.2015)
• Príloha č. 1 k VZN č. 3/2015 [PDF, 53 kB]


» VZN mesta Fiľakovo č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Fiľakovo [PDF, 159 kB]
(účinnosť od 01.01.2012)
VZN mesta Fiľakovo č. 13/2012, ktorým sa mení VZN mesta č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní verejného poriadku na území Mesta Fiľakovo [PDF, 25 kB]
(účinnosť od 01.01.2013)
VZN mesta Fiľakovo č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Fiľakovo [PDF, 28 kB]
(účinnosť od 01.06.2013)
VZN mesta Fiľakovo č. 1/2018, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Fiľakovo [PDF, 43 kB]
(účinnosť od 01.08.2018)
VZN mesta Fiľakovo č. 3/2023, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Fiľakovo [PDF, 186 kB]
(účinnosť od 01.06.2023)


» VZN mesta Fiľakovo č. 4/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta zo dňa 23.11.2006 o pohrebníctve, príloha č. 1 - Cenník prevádzkových a technických služieb [PDF, 36 kB]
(účinnosť od 01.04.2012)


» VZN mesta Fiľakovo č. 3/2012 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta do vlastníctva nájomcov v bytovom dome na Farskej lúke súp. č. 1717 (D2-48. b.j.) [PDF, 42 kB]
(účinnosť od 01.04.2012)


» VZN mesta Fiľakovo č. 1/2012 o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnej činnosti [PDF, 28 kB]
(účinnosť od 01.04.2012)


» Povodňový plán záchranných prác mesta Fiľakovo [PDF, 359 kB]
(účinnosť od 23.06.2011)


» VZN mesta Fiľakovo o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác [PDF, 46 kB]
(účinnosť od 08.07.2011)


» VZN mesta Fiľakovo o miestnom referende [PDF, 66 kB]
(účinnosť od 01.10.2010)


» VZN mesta Fiľakovo o používaní erbu mesta, stanovení poplatku za jeho používanie a sankcií za jeho neoprávnené alebo nesprávne používanie [PDF, 64 kB]
(účinnosť od 01.10.2010)


» VZN mesta Fiľakovo o správe, údržbe a čistení, oprave a rekonštrukcií miestnych a účelových komunikácií na území mesta Fiľakovo [PDF, 68 kB]
(účinnosť od 20.11.2009)


» VZN mesta Fiľakovo č. 81 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev [PDF, 42 kB]
(účinnosť od 01.03.2009)
VZN mesta Fiľakovo č. 3/2021, ktorým sa mení VZN mesta Fiľakovo č. 81 zo dňa 26.02.2009 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev [PDF, 171 kB]
(účinnosť od 01.11.2021)


» VZN mesta Fiľakovo, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 30 kB]
(účinnosť od 01.01.2009)


» VZN mesta Fiľakovo o zriaďovaní prevádzkarní a o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta [PDF, 58 kB]
(účinnosť od 11.05.2007)
dodatok č.1 s účinnosťou od 04.01.2010 [PDF, 32 kB]
» Zriaďovanie prevádzkarní a určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Fiľakovo [PDF, 28 kB]


» VZN o odchyte túlavých a zabehnutých psov na území mesta Fiľakovo [PDF, 107 kB]
(účinnosť od 12.05.2006)


» VZN o separovanom zbere domového odpadu [PDF, 43 kB]
(účinnosť od 01.01.2006)


» VZN - Požiarny poriadok mesta Fiľakovo [PDF, 360 kB]
(účinnosť od 19.04.2019)


» Zásady postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Fiľakovo [PDF, 89 kB]
(účinnosť od 29.04.2010)


» VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Fiľakovo [PDF, 61 kB]
(účinnosť od 15.03.2000)
VZN č. 25/2005 mestského zastupiteľstva mesta Fiľakovo ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Fiľakovo centrum [PDF, 104 kB]
(účinnosť od 19.11.2005)
zmena a doplnenie [PDF, 49 kB] (účinnosť od 17.04.2008)
zmena a doplnenie [PDF, 86 kB] (účinnosť od 27.12.2008)
zmena a doplnenie [PDF, 33 kB] (účinnosť od 11.03.2010)
VZN č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach územného plánu mesta Fiľakovo v znení neskorších nariadení podľa zmeny a doplnku č. 4 [PDF, 29 kB]
(účinnosť od 01.04.2012)
VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach územného plánu mesta Fiľakovo v znení neskorších nariadení podľa zmeny a doplnku č. 5 [PDF, 29 kB]
(účinnosť od 01.04.2012)
VZN mesta Fiľakovo č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach Územného plánu mesta Fiľakovo v znení neskorších nariadení podľa Zmien a doplnkov č. 6 [PDF, 30 kB]
(účinnosť od 15.03.2014)
VZN mesta Fiľakovo č. 10/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Fiľakovo - Zmena č. 8 [PDF, 38 kB]
(účinnosť od 19.08.2016)
VZN č. 05/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Fiľakovo - Zmena a doplnok č.11 [PDF, 318 kB]
(účinnosť od 21.08.2019)
VZN č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 12 [PDF, 752 kB]
(účinnosť od 06.03.2020)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 13 [PDF, 462 kB]
(účinnosť od 01.01.2022)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Fiľakovo, Zmeny a doplnky č. 14 [PDF, 339 kB]
(účinnosť od: 15.10.2022)


» VZN mesta Fiľakovo o podmienkach prevádzkovania obchodných živností a živností poskytujúcich služby na území mesta Fiľakovo [PDF, 181 kB]
(účinnosť od 26.09.1996)
dodatok s účinnosťou od 15.01.2001 [PDF, 27 kB]


» VZN o postupe pri vypratávaní protiprávne obsadených bytov vo vlastníctve mesta Fiľakovo zo dňa 2. novembra 1995 [PDF, 99 kB]
(účinnosť od 01.12.1995)


» VZN mesta Fiľakovo o predaji bytov a nebytových priestorov v majetku mesta [PDF, 180 kB]
(účinnosť od 01.10.1995)
dodatok s účinnosťou od 20.03.1996 [PDF, 41 kB]
dodatok s účinnosťou od 15.10.1997 [PDF, 36 kB]
dodatok s účinnosťou od 16.03.1998 [PDF, 165 kB]
dodatok s účinnosťou od 16.07.1999 [PDF, 40 kB]
dodatok s účinnosťou od 01.01.2002 [PDF, 53 kB]
dodatok s účinnosťou od 01.01.2005 [PDF, 24 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.