Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Na plnenie úloh samosprávy mesta alebo ak to ustanovil zákon, vydáva mesto všeobecne záväzné nariadenia /najmä § 4 ods. 3 zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov/. Nariadenie mesta nemôže odporovať Ústave SR, zákonom a Štatútu mesta Fiľakovo. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byt v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Na prijímanie nariadení sa vzťahuje § 6 zákona SNR c. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byt formulované presne, jasne a zrozumiteľne. Hlasuje sa verejne, pričom sa najprv hlasuje o pozmeňovacích návrhoch. Nariadenie mesta je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.

Dane a miestne poplatky

Všeobecná verejná správa

Štatút mesta Fiľakovo - Január 2015 [PDF, 193 kB]
(účinnosť od 13.02.2015)
Povodňový plán záchranných prác mesta Fiľakovo [PDF, 359 kB]
(účinnosť od 23.06.2011)
VZN mesta Fiľakovo o miestnom referende [PDF, 66 kB]
(účinnosť od 01.10.2010)
VZN - Požiarny poriadok mesta Fiľakovo [PDF, 360 kB]
(účinnosť od 19.04.2019)

Miestne a bytové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

VZN o separovanom zbere domového odpadu [PDF, 43 kB]
(účinnosť od 01.01.2006)

Ekonomika

Stavebný poriadok

VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Fiľakovo [PDF, 61 kB]
(účinnosť od 15.03.2000)
VZN č. 25/2005 mestského zastupiteľstva mesta Fiľakovo ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Fiľakovo centrum [PDF, 104 kB]
(účinnosť od 19.11.2005)
zmena a doplnenie [PDF, 49 kB] (účinnosť od 17.04.2008)
zmena a doplnenie [PDF, 86 kB] (účinnosť od 27.12.2008)
zmena a doplnenie [PDF, 33 kB] (účinnosť od 11.03.2010)
VZN č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach územného plánu mesta Fiľakovo v znení neskorších nariadení podľa zmeny a doplnku č. 4 [PDF, 29 kB]
(účinnosť od 01.04.2012)
VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach územného plánu mesta Fiľakovo v znení neskorších nariadení podľa zmeny a doplnku č. 5 [PDF, 29 kB]
(účinnosť od 01.04.2012)
VZN mesta Fiľakovo č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach Územného plánu mesta Fiľakovo v znení neskorších nariadení podľa Zmien a doplnkov č. 6 [PDF, 30 kB]
(účinnosť od 15.03.2014)
VZN mesta Fiľakovo č. 10/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Fiľakovo - Zmena č. 8 [PDF, 38 kB]
(účinnosť od 19.08.2016)
VZN č. 05/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Fiľakovo - Zmena a doplnok č.11 [PDF, 318 kB]
(účinnosť od 21.08.2019)
VZN č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 12 [PDF, 752 kB]
(účinnosť od 06.03.2020)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 13 [PDF, 462 kB]
(účinnosť od 01.01.2022)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Fiľakovo, Zmeny a doplnky č. 14 [PDF, 339 kB]
(účinnosť od: 15.10.2022)

Školstvo

Sociálna a opatrovateľská služba

Verejný poriadok

Doprava

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.