Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Rok 2024

Správa o plnení prijatých uznesení MZ [PDF, 496 kB]

Správa o výsledku kontroly uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - VPS [PDF, 192 kB]

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2023 [PDF, 199 kB]

Správa o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta v zmysle § 18f ods. 1 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení za rok 2023 [PDF, 179 kB]

 

Rok 2023

Správa o výsledku kontroly dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania a stavu a vývoja dlhu mesta [PDF, 185 kB]

Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na základe kontrol vykonaných v roku 2019 a 2020 v príspevkovej organizácii HMF [PDF, 386 kB]

Správa o výsledku kontroly aktuálnosti všeobecne záväzných nariadení mesta Fiľakovo [PDF, 383 kB]

Správa o výsledku kontroly evidencie, výberu a účtovania poplatkov za školský klub detí v roku 2022 v ZŠ Mocsáryho [PDF, 450 kB]

Správa o výsledku kontroly evidencie, výberu a účtovania poplatkov za školský klub detí v roku 2022 v ZŠ Farská lúka [PDF, 371 kB]

Správa o výsledku kontroly evidencie, výberu a účtovania poplatkov za školský klub detí v roku 2022 v ZŠ Školská [PDF, 371 kB]

Správa o výsledku kontroly evidencie, výberu a účtovania poplatkov za školský klub detí v roku 2022 v ZŠ Koháriho [PDF, 372 kB]

Správa o výsledku kontroly hospodárenia v príspevkovej organizácii VPS - Aktivita 6.5 - Cintorínske služby, správa pohrebísk [PDF, 474 kB]

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2022 [PDF, 375 kB]

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Fiľakovo a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania [PDF, 514 kB]

Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pri dotáciách pridelených v kompetencii Mestského zastupiteľstva na rok 2022 [PDF, 378 kB]

Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na základe kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly vykonanej v roku 2020 v príspevkovej organizácii VPS [PDF, 377 kB]

Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na základe kontroly plnenia rozpočtu ZUŠ v oblasti aktivity 8.5.0 Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, časť 631 - Cestovné náhrady za I. polrok 2019 vykonanej v roku 2019 [PDF, 383 kB]

 

Rok 2022

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 [PDF, 372 kB]

Správa o výsledku kontroly ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v roku 2021 [PDF, 392 kB]

Správa o výsledku kontroly povinného zverejňovania v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo [PDF, 460 kB]

Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pri dotáciách poskytnutých na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt na rok 2021 [PDF, 380 kB]

Správa o výsledku kontroly použitia dotácie na činnosť kultúrnych súborov pôsobiacich s podporou mesta Fiľakovo na rok 2021 [PDF, 386 kB]

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Fiľakovo a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania [PDF, 434 kB]

Správa o výsledku kontroly zmluvných prevodov vlastníctva majetku mesta Fiľakovo v I. polroku 2022 [PDF, 369 kB]

Správa o výsledku kontroly aktuálnosti vnútorných predpisov MsÚ [PDF, 364 kB]

Správa o výsledku kontroly výberu poplatku za parkovacie miesta na území mesta Fiľakovo - VPS [PDF, 376 kB]

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach [PDF, 369 kB]

Správa o výsledku kontroly príležitostného nájmu nebytových priestorov - MsKS [PDF, 373 kB]

Rok 2021

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 [PDF, 378 kB]

Správa o výsledku kontroly objednávok na obstaranie majetku, materiálu, tovarov, prác a služieb a dodávateľských faktúr za II. polrok 2020 u VPS [PDF, 383 kB]

Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií v oblasti rozvoja vedy, vzdelania, telovýchovy poskytnutých z rozpočtu mesta na rok 2020 [PDF, 379 kB]

Čiastková správa o výsledku kontroly osobných spisov v príspevkovej organizácii mesta HMF [PDF, 373 kB]

Čiastková správa o výsledku kontroly osobných spisov v príspevkovej organizácii mesta MsKS [PDF, 376 kB]

Správa o výsledku kontroly výberu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri ZŠ Štefana Koháriho s VJM – II. Koháry István Alapiskola v školskom roku 2019/2020 [PDF, 454 kB]

Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ Koháriho – použitie zostatku normatívnych finančných prostriedkov z roku 2020 [PDF, 472 kB]

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Fiľakovo [PDF, 424 kB]

Správa o výsledku kontroly zákonnosti a platnosti výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ [PDF, 379 kB]

Správa o výsledku kontroly odmeňovania poslancov MZ, členov MR, členov komisií MZ a zástupcu primátora mesta Fiľakovo [PDF, 373 kB]

Správa o výsledku kontroly používania pečiatok a dodržiavania podpisového poriadku na MsÚ [PDF, 368 kB]

Správa o výsledku kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu [PDF, 372 kB]

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v podmienkach rozpočtovej organizácii Základná škola Farská lúka [PDF, 379 kB]

Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole hrobových miest, príjmu z prenájmu hrobových miest, kontrole nájomných zmlúv na hrobové miesta vykonanej v roku 2020 u príspevkovej organizácii VPS [PDF, 377 kB]

Rok 2020

Správa o vykonanej kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 [PDF, 512 kB]

Správa o vykonanej kontrole čerpania rozpočtu pri zamestnávaní počas pracovnej neschopnosti pracovníkov v roku 2019 v rozpočtovej organizácii MŠ – Óvoda, Daxnerova č. 15 [PDF, 286 kB]

Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 12/2015 o vyhradení plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí a kontroly jeho aktuálnosti [PDF, 213 kB]

Správa o výsledku kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v podmienkach mestských príspevkových organizácií v roku 2019 [PDF, 273 kB]

Správa o vykonanej kontrole procesu vyraďovania a likvidácie majetku na Základnej škole Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským – Mocsáry Lajos Alapiskola v roku 2019 [PDF, 353 kB]

Správa o výsledku kontrol - Mesto Fiľakovo, príspevkové organizácie mesta a Filbyt, s.r.o. [PDF, 419 kB]

Správa o výsledku kontroly - kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Fiľakovo [PDF, 307 kB]

Správa o výsledku kontroly - kontrola evidencie hrobových miest, príjmu z prenájmu hrobových miest za rok 2019, kontrolu nájomných zmlúv na hrobové miesta u príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby [PDF, 304 kB]

Správa o výsledku kontroly výberu dane z nehnuteľností za rok 2019 [PDF, 436 kB]

Správa o výsledku kontroly - kontrola výberu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v rozpočtovej organizácii – Materská škola – Óvoda, Štúrova 1 Fiľakovo za školský rok 2019/2020 [PDF, 307 kB]

Správa o výsledku kontroly - kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky – k 31.12.2019 v Základnej škole Školská [PDF, 294 kB]

Správa o výsledku kontroly - kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vykonanej v roku 2019 u príspevkovej organizácii MsKS [PDF, 299 kB]

Rok 2019

Správa o vykonanej kontrole zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2018 pridelených v kompetencii Mestskej rady [PDF, 546 kB]

Správa o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu Hradného múzea vo Fiľakove v oblasti aktivity 10.4.3 Podporná činnosť Hradného múzea vo Fiľakove, časť 633 Materiál a 635 Rutinná a štandardná údržba za rok 2018 [PDF, 428 kB]

Správa o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu ZUŠ v oblasti aktivity 8.5.0 Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, časť 631 - Cestovné náhrady za I. polrok 2019 [PDF, 590 kB]

Správa o vykonanej kontrole plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.1.1. Jednorazové podujatia MsKS: Kultúrne a spoločenské aktivity celomestského, regionálneho a medzinárodného charakteru, časť 637 - jednorazové kultúrne podujatia v I. polroku 2019 [PDF, 548 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.