Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo Smernicou mesta Fiľakovo č. 1/2024 zo dňa 05.02.2024 v súlade so Zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti“) upravuje postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenia“), podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov.

 • Nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je Úrad na ochranu oznamovateľov so sídlom v Bratislave www.oznamovatelia.sk

Oznamovateľom protispoločenskej činnosti je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi, ako aj ďalšie fyzické osoby osobitne ustanovené v § 2 písm. a) a b) Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Závažnou protispoločenskou činnosťou spadajúcou do pôsobnosti Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti sú trestné činy a správne delikty taxatívne uvedené v § 2 písm. d) Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou, ktorá je povinná prijať a preveriť oznámenie o protispoločenskej činnosti v zmysle § 10 ods. 1 Zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti je v pôsobnosti Mesta Fiľakovo - hlavný kontrolór Mesta Fiľakovo. Hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Fiľakovo, ak takáto organizácia zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Spôsoby podania oznámenia:

 1. písomne - prostredníctvom pošty na adresu Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, alebo poštovej schránky, nachádzajúcej sa v budove Mestského úradu vo Fiľakove, resp. doručením do podateľne MsÚ, a to v uzatvorenej obálke označenej „Oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z. - Neotvárať“,
 2. osobne - v kancelárii hlavného kontrolóra na Mestskom úrade vo Fiľakove, prízemie, č. dverí 7,
 3. elektronicky - na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; mailová adresa je prístupná 24 hodín denne.

Postupy prijímania a preverovania oznámenia a opatrenia, ktoré prijíma orgán príslušný na prijatie oznámenia v nadväznosti na prijaté oznámenie upravuje Smernica mesta Fiľakovo č. 1/2024 o postupe o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti.

Prostriedky nápravy a postupy na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi, ako aj rozsah a spôsob poskytnutia ochrany bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov upravuje podľa konkrétnej situácie Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na poskytnutie poradenstva je oprávnený úrad, ktorý je zároveň oprávnený rozhodovať vo veciach poskytnutia ochrany – viď. stránka www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/ .

Poučenie o podmienkach vzťahujúcich sa na oznamovateľa:

 • Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa a ani ďalšie osoby uvedené v § 1 ods. 4 Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, za to že zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti spôsobom a v rozsahu ustanovenom v § 2 písm. a) štvrtý bod Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Podmienky poskytnutia ochrany a zánik ochrany oznamovateľa upravujú § 3 až § 8 Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.


Smernica mesta fiľakovo č. 1/2024 o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti [PDF, 196 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.