Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Čo je geopark?

Geopark podľa UNESCO je územie obsahujúce fenomény zvláštneho geologického významu, určitej zvláštnosti, alebo krásy, pričom sú prezentované v závislosti od regiónu, geologickej histórie, vzniku a procesov, ktoré ho formovali.

Európska sieť geoparkov (EGN)

Európska sieť geoparkov (European Geoparks Network - EGN) bola založená v roku 2000. Jej cieľom je chránenie geologickej diverzity,  podporovanie predstavenia geologického dedičstva širokej verejnosti, resp. podpora trvalo udržateľného ekonomického rozvoja územia geoparku najmä prostredníctvom rozvoja geologického cestovného ruchu, ochrany geologickej diverzity a vzdelávania. K novembru 2017 má EGN 71 členov z 23 európskych krajín.

Európska sieť geoparkov

european geoparks

european geoparks

global geoparks network

Globálna Sieť geoparkov (GGN)

V roku 2001 Európska sieť geoparkov podpísala s Divíziou vied o Zemi UNESCO dohodu o spolupráci, ktorá neskôr v roku 2004 vyústila do podpísania Madonieskej deklarácie a samotného vzniku Globálnej siete geoparkov (Global Geopark Networks - GGN). Sekretariátom tejto siete sa stala Division of Ecological and Earth Sciences UNESCO v Paríži. Na základe týchto dohôd je aplikované pravidlo, že územie zaradené do Európskej siete geoparkov  sa stáva členom GGN. Globálny Sieť Geoparkov spolupracuje so svetovou dedičstvou UNESCO a so svetovou sieťou biosférických rezervácií Človek a biosféra (MAB).

K aprílu 2018 má GGN 140 členov z 38 členských krajín, zo 5 kontinentov (Európa 74, Ázia 57, Afrika 2, Severná Amerika 5, Južná Amerika 2).

Globálna Sieť geoparkov

Novohrad-Nógrád geopark

Novohrad-Nógrád geopark je prvým medzinárodným (cezhraničným) geoparkom Európskej Siete Geoparkov a Globálnej Siete Geoparkov UNESCO, ku ktorému sa pripojil, ako 36. člen EGN a 66. člen GGN 27. marca 2010 vo francúzskom Luberone. V roku 2014 úspešne obhájili svoje členstvo v obidvoch sieťach.

Na území geoparku sa zachovalo niekoľko geologických a geomorfologických zaujímavostí, ktoré zároveň poskytujú nevšedný obraz krajiny. Úlohou organizácie je zachovanie a predstavenie geologických, krajinárskych, prírodných, ekologických, archeologických, historických a kultúrnych hodnôt daného územia, ich pretavenie do geoturistického produktu, a tým rozvoj miestnej ekonomiky.

Novohrad-Nógrád geopark

Novohrad-Nógrád geopark sa aktívne angažuje v činnosti Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky a Maďarskej komisie pre geoparky, ako aj v činnosti národných komisií UNESCO v oboch krajinách. V roku 2015 získal titul Novohrad-Nógrád globálny geopark UNESCO a v roku 2016 obdržal geopark titul Geopark Slovenskej republiky.

Geopark je manažovaný na slovenskej strane Združením právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád (sídli vo Fiľakove) a na maďarskej strane Novohrad-Nógrád Geopark nonprofit kft. (sídli v Salgótarjáne). Geopark zahŕňa 28 slovenských a 64 maďarských obcí

Obce tvoriace členskú základňu Geoparku (PDF, 481 kB)

Partneri Novohrad-Nógrád geoparku (PDF, 384 kB)

Lokálni experti

 • PhDr. Andrea Mágyelová, účtovníctvo
 • Ing. arch. Erika Anderková, architekt, projektový manažment
 • Ing. Ivona Cimermanová, manažment, medzinárodné vzťahy
 • Ing. Peter György, stavebníctvo, regionálna samospráva
 • JUDr. Norbert Gecso, právo a legislatíva
 • Mgr. Attila Agócs, PhD., história
 • RNDr. Jozef Klinda, enviromenatalistika, ochrana prírody
 • RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., geológia
 • Mgr. Csaba Balázs, biológia, zoológia

Podnikatelia a živnostníci

 • FOTO-GRAFIK, Schnelczer Zoltán
 • Ing. Molnár Alexander, tlmočník, prekladateľ
 • MANUfakt, Štefan Gyetvai, remeselné práce
 • Presston polygrafická výroba, Bc. Peter Baláž, tlač propagačných materiálov
 • Schneider Róbert, obalová technika
 • TURUL EUROLINE s.r.o., Szakó Ladislav, dopravná služba

Letáky

 • Krajinou najmladších sopiek (SK-HU-EN)
 • Mapa vybraných geologických lokalít, Novohrad-Nógrád geopark územie SR (SK-HU-EN)
 • Novohrad-Nógrád Geopark, Po stopách dávnej minulosti (HU-SK-EN)
 • Pešia turistická trasa 1, na území Novohrad-Nógrád geoparku, Náučný chodník Šomoška (SK, HU)
 • Pešia turistická trasa 2, na území Novohrad-Nógrád geoparku, Šomoška-Medveš-Boszorkánykő-Šomoška (SK, HU)
 • Geopark Novohrad-Nógrád sa predstaví (SK, HU,EN)

Štúdie

 • Metodická príručka + Pracovný zošit 2010 (SK, HU)
 • Hodnoty Novohrad-Nógrádu 2010 (SK, HU)
 • Náučná lokalita Veľký Hargič, štúdia uskutočniteňosti 2012 (SK)
 • Program starostlivosti o územie geoparku (SK)
 • Geologické hodnoty územia geoparku (SK)
 • Význam Geoparku z archeologického, kultúrno-historického hľadiska (SK)
 • Parciálne analýzy pre projekt Novohrad-Nógrád geopark (SK)
 • Cyklotrasy Novohrad-Nógrád geoparku, štúdia uskutočniteľnosti, 2012 (SK)
 • Vyhodnotenie potenciálu územia (SK)
 • Vulkanologický a mineralogicko-petrologický súhrn poznatkov o území navrhovaného Novohradského geoparku, 2007 (SK)
 • Riadiaca a výkonná štruktúra geoparku (SK)
 • Stratégia trvaloudržateľného rozvoja územia (SK)
 • Význam geoparku z hľadiska ochrany prírody a krajiny (SK)
 • Príloha a formulár žiadosti o grant (Phare) (SK)
 • Príručka oprávnených výdavkov, vydaná v rámci programu cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013 (SK, HU)
 • Kontrolný systém v SR (SK)
 • Príručka pre žiadateľov vydaná v rámci programu cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013 (SK, HU)
 • Control is Hungary-Validation of expenditures (EN)
 • Visibility guide for projects 2009 (EN)
 • Príručka pre prijímateľa vydaná v rámci programu cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013 (SK, HU)
 • Spoločná záchrana a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva na území ERN 2006 (SK)
 • Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő szervezet üzleti terve Fülek város és Obrucná mikrotérség fejlesztésére (HU)
 • Obnova ekosystémov, učebné texty (SK)
 • Stratégia rozvoja geoturizmu (SK)
 • Helyi értékek kutatása, ismertetése és védelme, Diákok munkáinak és tevékenységének bemutatása (HU)
 • Researcher and Experience Camp (EN)
 • Putovanie krajinou najmladších sopiek (SK)
 • Putovanie s Geou (SK)
 • Archeologické, historické a kultúrne hodnoty na území budúceho Geoparku (SK)
 • Geologická stavba a charakteristika útvarov maďarskej časti Nógrádsko-Novohradského Geoparku (Géza Császár, 2007) (SK)
 • Novohrad-Nógrád Geopark (SK)
 • Novohradský Geopark, Súhrnné štúdium miestneho obyvateľstva a o kooperačných možnostiach (SK)
 • Novohradský Geopark, Stručný prehľad aktuálnej primárnej a sekundárnej ponuky CR (SK)
 • Strategické akčné plány rozvoja vidieka BBSK, Strategický akčný plán vidieckeho regiónu Novohrad skrátené znenie (SK)
 • Analýza sociálneho, hospodárskeho a infraštrukturálneho stavu Novohradského geoparku (SK)
 • Analýza rizík Novohrad-Nógrád Geoparku (maďarská časť) (HU)
 • Nógrád-Novohrad Geopark, hodnoty živej prírody a ochranársky významné územia: chránené územia, navrhované chránené územia a ich ohrozenosť očakávania a návrhy na ich ochranárske využitie (SK)
 • Projekt Novohradský Geopark (SK)
 • A Nógrádi Geopark társadalmi, gazdasági, infrastruktúrális helyzetének elemzése (HU)
 • Utazás a Föld belsejébe, tudományos ismeretterjesztő oktatási segédanyag (Dr. Harangi Szabolcs) (HU)
 • Menjünk kirándulni Béri „andezitcsúszda”, tudományos ismeretterjesztő oktatási segédanyag (Dr. Harangi Szabolcs) (HU)
 • Analýza súčasného stavu a návrhy na vybudovanie lokalít (Spätná erózia, Andezitový kameňolom, PP Belinské skaly) (SK)
 • Náučný chodník: Spätná erózia, Andezitový kameňolom, PP Belinské skaly (SK)
 • Projektová dokumentácia stavby Spätná erózia (SK)
 • Projektová dokumentácia stavby Andezitový kameňolom (SK)
 • Projektová dokumentácia stavby PP Belinské skaly (SK)
Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.