Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

1. Právo pokojne sa zhromažďovať zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Výkon tohto práva upravuje zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov a slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenie sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.

2. Na zhromaždenie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu, ale sú zakázané zhromaždenia v okruhu 50 m od budovy zákonodarných zborov alebo od miest, kde tieto zbory rokujú.

3. Zhromaždenie môže zvolať občan starší ako 18 rokov alebo právnická osoba (musí byť registrovaná na území Slovenskej republiky), alebo skupina osôb.

4. Zhromaždenia usporiadané právnickými osobami prístupných len ich členom alebo pracovníkom a menovite pozvaným hosťom, zhromaždenia usporiadané cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesie, púte a iné sprievody a zhromaždenia slúžiace na prejavy náboženského vyznania, zhromaždenia konané v obydliach občanov a zhromaždenia menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch nie je potrebné oznamovať (§ 4 ods. 1).

5. Ostatné zhromaždenia je zvolávateľ povinný písomne oznámiť Mestskému úradu vo Fiľakove (ďalej len „MsÚ“), Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, aspoň 5 pracovných dní vopred. Oznámenie o zvolaní zhromaždenia je možné zaslať poštou, ale miestny úrad ho musí prijať aspoň 5 dní vopred, alebo je možné ho podať osobne v úradných hodinách u vedúceho oddelenia vnútornej správy MsÚ (na prízemí).

6. V oznámení musí zvolávateľ uviesť tieto údaje (§ 5 ods. 2):

 • v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko a telefónne číslo zvolávateľa,
 • v prípade právnickej osoby: názov, sídlo, meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo toho, kto je splnomocnený za právnickú osobu konať v jej mene, k oznámeniu pripojiť doklad o registrácii právnickej osoby,
 • miesto konania zhromaždenia - v prípade sprievodu uviesť východiskové miesto, presnú trasu a miesto ukončenia sprievodu, príp. priložiť k oznámeniu mapku s vyznačením trasy,
 • dátum konania zhromaždenia, čas začatia a aj predpokladaný čas ukončenia zhromaždenia,
 • účel zhromaždenia, ktorý nesmie smerovať k výzve popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie alebo na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov, dopúšťať sa násilia alebo hrubej neslušnosti alebo inak porušovať ústavu a zákony,
 • predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia,
 • počet usporiadateľov, starších ako 18 rokov a spôsob ich označenia,
 • meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo toho, kto je splnomocnený konať v zastúpení zvolávateľa - musí byť uvedená iná osoba, než osoba uvedená ako splnomocnená zastupovať zvolávateľa v prípade, ak je ním právnická osoba.

7. Pri osobnom podávaní, ak oznámenie obsahuje všetky potrebné údaje, vedúci oddelenia vnútornej správy MsÚ toto potvrdí uvedením dňa a hodiny, kedy bola oznamovacia povinnosť splnená.

8. Obec zhromaždenie zakáže,

 • ak by oznámený účel zhromaždenia smeroval k výzve popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie alebo na podnecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov, dopúšťať sa násilia a hrubej neslušnosti, inak porušovať ústavu a zákony,
 • ak sa má konať na mieste, kde by účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie,
 • ak sa na rovnakom mieste a v rovnaký čas sa má podľa skôr doručeného oznámenia konať zhromaždenie a medzi zvolávateľmi nedošlo k dohode o úprave času jeho konania,
 • ak sa má konať na rovnakom mieste a v rovnakom čase, kde už v zmysle platných právnych predpisov bolo povolené verejné kultúrne alebo športové podujatie,
 • ak sa má konať v mieste, kde by potrebné obmedzenie dopravy a zásobovania bolo v závažnom rozpore so záujmom obyvateľstva (§ 10 ods. 1, 2, 3).

9. O zákaze zhromaždenia obec rozhodne bezodkladne, najneskôr do 3 dní od okamihu, keď dostala platné oznámenie. Rozhodnutie vyvesí na svojej úradnej tabuli a týmto sa považuje rozhodnutie zvolávateľovi za doručené. Z uvedeného vyplýva, že zvolávateľ zhromaždenia je povinný 3 dni sledovať úradnú tabuľu MsÚ, ktorá je umiestnená pred budovou MsÚ a na webovom sídle mesta www.filakovo.sk. Proti rozhodnutiu obce môže zvolávateľ do 15 dní podať opravný prostriedok na súde (§ 11 ods. 1, 2 a 3).

10. Tomu, kto zvoláva alebo usporadúva zhromaždenie bez toho, že by splnil oznamovaciu povinnosť, alebo usporadúva zhromaždenie, ktoré bolo zakázané, alebo závažne poruší inú povinnosť zvolávateľa podľa zákona, môže byť uložená pokuta.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.