Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

1. Povinné zverejňovanie informácií

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie mesto Fiľakovo ako povinnú osobu v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov. Žiadosť môže byť podaná ústne, písomne (do podateľne MsÚ alebo prostredníctvom pošty), elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom. Informácie, ktoré mesto Fiľakovo v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje ako povinné, môžu žiadatelia získať na internetovej stránke www.filakovo.sk.

Žiadosti o informácie možno podať osobne v podateľni (úsek registratúry oddelenia vnútorných vecí MsÚ) Mestského úradu a to nasledovne:
Pondelok, utorok, streda a štvrtok: od 7.30 - 16.00 hod.
Piatok: od 7.30 - 13.30 hod.

Poštou sa podávajú žiadosti na adresu:
Mesto Fiľakovo - Mestský úrad
Radničná 25
986 01 Fiľakovo

Elektronickou poštou sa podáva žiadosť na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mesto Fiľakovo ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 - 12 zákona o slobodnom prístupe k informáciám:

 • ktoré sú predmetom štátneho tajomstva (zákon č. 100/1996 Z.z.)
 • ktoré sú predmetom služobného tajomstva (zákon č. 100/1996 Z.z.)
 • ktoré sú predmetom daňového tajomstva (zákon č. 511/1992 Z.z.)
 • ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (obchodný zákonník), ako aj ďalšie obmedzenia podľa ustanovenia § 11 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosť, návrh, podnet a sťažnosť je možné podať osobne v podateľni Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná 25, Fiľakovo, na prízemí , č. dverí 4 alebo poštou na adresu sídla Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo. Sťažnosti, podnety, petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať buď poštou alebo osobne prostredníctvom podateľne Mestského úradu.

Pri podaní žiadosti o sprístupnenie informácie je mesto povinné žiadosť vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní. Vybavením žiadosti sa rozumie buď doručenie rozhodnutia o obmedzení prístupu k informácii alebo sprístupnenie požadovanej informácie. Zákonnú lehotu je možné predĺžiť výnimočne o ďalších 10 dní, predĺženie lehoty však mesto ako povinná osoba oznámi žiadateľovi písomne.

Ostatné podania sa vybavujú tiež bez zbytočného odkladu, priebežne.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia mesta, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí poskytnutia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.

Odvolanie sa podáva na podateľni Mestského úradu vo Fiľakove. Ak je odvolanie adresované priamo primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta, hlavnému kontrolórovi mesta, prednostovi MsÚ, náčelníkovi MsP, tento adresát je povinný odovzdať odvolanie do podateľne na zaevidovanie. Ak ide o rozhodnutie mestského úradu, o odvolaní rozhoduje primátor.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Postup, ktorý musí mesto dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Správne podaná žiadosť o sprístupnenie informácie má obsahovať tieto náležitosti:

 • identifikáciu žiadateľa
 • identifikáciu povinnej osoby
 • určenie požadovanej informácie,
 • určenie spôsobu sprístupnenia informácie.

Ak žiadosť neobsahuje tieto náležitosti mesto vyzve žiadateľa , aby žiadosť doplnil, určí žiadateľovi lehotu na doplnenie, ktorá nemôže byť kratšia ako 7 dní. Ak žiadateľ v stanovenej lehote žiadosť nedoplní, mesto žiadosť odloží a nebude sa ňou ďalej zaoberať. Na osobitné požiadanie mesto potvrdí písomne podanie žiadosti a odhadne predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií.

Postup mesta po prijatí žiadosti je nasledovný:

 • odkáže žiadateľa na zverejnenú informáciu
 • postúpi žiadosť
 • sprístupní informáciu
 • nesprístupní informáciu, o čom vyhotoví písomné rozhodnutie

Vybavovanie ostatných žiadostí, podaní sa riadi ustanoveniami zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v znení zmien a doplnkov. Všeobecná lehota na vybavenie podania je 30 dňová, v zložitých prípadoch ju správny orgán môže predĺžiť. O predĺžení je povinný však účastníka konania informovať. Lehotu na vybavenie sťažnosti upravuje § 13 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a pri petícii zákon č. 85/1990 Zb. o petíciách v znení zmien a doplnkov.

Prehľad predpisov, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje alebo ktoré upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu (formát PDF, 45 kB)

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií (platný od 01.01.2018) (formát PDF, 49 kB)

Náklady za sprístupnenie informácií a spôsob ich úhrady ktoré účtuje mesto Fiľakovo v zmysle prijatej smernice (formát PDF, 31 kB)

2. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods. (6) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Mesto je povinné zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestoroch a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve mesta, ktoré mesto previedlo do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva a to v rozsahu:

 1. označenie nehnuteľnosti
 2. dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva
 3. právny titul
 4. nadobúdateľ: meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa

Informácie uvedené v bode 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup - na internete na webovej stránke mesta a to najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva, tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby. Mesto je povinné tento údaj zverejniť do 7 kalendárnych dní od podpisu kúpnej zmluvy.

3. Ostatné zverejňovanie informácií podľa § 5 ods. (9) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Ustanovenie § 5, ods. (9) zákona o slobodnom prístupe k informáciám určuje samosprávam primerane použiť pri zverejňovaní informácií ustanovenia § , odseku (2) zákona. V zmysle toho sú na internetovej stránke mesta www.filakovo.sk sprístupnené tieto ďalšie informácie:

 1. Termíny konania zasadnutí mestského zastupiteľstva - vždy na obdobie polroka, v zmysle schváleného plánu práce mestského zastupiteľstva.
 2. Zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a uznesenia mestského zastupiteľstva,
 3. 15 dní pred schválením mestským zastupiteľstvom návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta,
 4. 15 dní po schválení mestským zastupiteľstvom všeobecne záväzné nariadenia mesta.
 5. Údaje o dochádzke poslancov MZ na zasadnutia MZ do 3 kalendárnych dní po skončení zasadnutia MZ,
 6. Výpisy o hlasovaní poslancov na každom zasadnutí MZ, okrem prípadov tajného hlasovania na neverejnej schôdzi.

Presné termíny konania zasadnutí mestského zastupiteľstva spolu s programom zasadnutia budú zverejnené vždy 7 dní pred konaním mestského zastupiteľstva na webovej stránke mesta, na úradnej tabuli mesta a prostredníctvom mestského rozhlasu. Zápisnice z verejných zasadnutí mestského zastupiteľstva sú prístupné na sekretariáte primátora mesta, návrhy VZN budú zverejnené 15 pred schválením a 15 dní po schválení na úradnej tabuli mesta. Všetky platné znenia všeobecne záväzných nariadení mesta sú k dispozícii v kancelárii primátora mesta v úradných hodinách mestského úradu.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.