Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Vybavuje: Klára Szakóová
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel. č. 047/ 43 81 011
Matričný úrad sa nachádza v budove Mestského úradu Fiľakovo na prízemí v klientskom centre.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky. Matrika je verejná listina. Tvorí ju kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec, kniha manželstiev sa vedie ako jediná.

Spádové obce matričného úradu: Biskupice, Bulhary, Ratka

Matričný úrad plní najmä tieto úlohy:

 1. vedie štátnu evidenciu o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území matričného úradu (ďalej len „matrika“)
 2. zapisuje do matriky údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva a podobne, ak zákon o matrikách neustanovuje inak
 3. vydáva rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy na použitie v tuzemsku aj v cudzine
 4. vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám a úradom uvedeným v zákone o matrikách
 5. plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch
 6. vedie zbierku listín (tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike) a odovzdáva ju Okresnému úradu Lučenec
 7. zabezpečuje prípravu a výkon obradu uzatvárania manželstva pred príslušným orgánom štátu
 8. pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkví
 9. prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu
 10. prijíma oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva a vydáva o tom potvrdenie
 11. vyberá správne poplatky spojené s vydávaním matričných dokladov
 12. preberá žiadosti a pripravuje podklady na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine do Osobitnej matriky MV SR v Bratislave
 13. vykonáva zmenu mena cudzojazyčného na slovenský ekvivalent a naopak, zmenu mena a priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení, zmenu mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, zmenu priezviska po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk, zmenu priezviska spočívajúcu v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania, zmenu priezviska spočívajúcu v úprave v súlade so slovenským pravopisom, zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, určenie druhého a tretieho mena po nadobudnutí plnoletosti.

ZÁPIS NARODENIA DIEŤATA DO MATRIKY

Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika zapíše dieťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Dieťa narodené v platnom manželstve /vybavuje otec dieťaťa/:

 • občianske preukazy rodičov
 • sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:

 • občiansky preukaz  matky /v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike/
 • občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov /v prípade , že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike/

Dieťa narodené rozvedenej matke:

 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:

 • sobášny list
 • úmrtný list zosnulého manžela
 • občiansky preukaz

Poplatky: bez poplatku

PODANIE ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov. Po uzatvorení manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady /pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi /:

A. Slobodní

 • rodné listy snúbencov
 • platné občianske preukazy snúbencov

B. Rozvedení

 • všetky doklady pod bodom A. a ešte právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
  Maloleté osoby / od 16 do 18 rokov / predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

C. Ovdovelí

 • všetky doklady pod bodom A. A okrem toho ešte úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho.
 • doklady musia byť na matričnom úrade najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklad o osobnom stave nemôže byť starší ako šesť mesiacov.
Cudzojazyčné doklady sa predkladajú preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom SR a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Civilný obrad uzavretia manželstva
Obrad uzavretia manželstva pred matričným úradom sa vykonáva slávnostným spôsobom v zmysle príslušných ustanovení Zákona o rodine.
Obrady uzavretia manželstva sa vykonávajú v obradnej sieni Mestského úradu vo Fiľakove.
Na základe žiadosti snúbencov je možné vykonať obrad uzavretia manželstva aj v inej vhodnej miestnosti, či na inom vhodnom mieste, schválenom a povolenom matričným úradom, ak je zárukou zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, neohrozujúcom život alebo zdravie snúbencov, ako aj zástupcov mesta a zároveň s tým súhlasí matričný úrad a sobášiaci.
Sobášiace dni na Matričnom úrade vo Fiľakove sú štvrtok a sobota, čas konania obradu podľa dohody.

Poplatky:

 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 70 Eur
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom  medzi štátnymi občanmi SR - 20 Eur
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby - 20 Eur
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20 Eur
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi ŠO SR a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35 Eur
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200 Eur
 • uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200 Eur
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70 Eur

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine
Je potrebný občiansky preukaz, poplatok - 5 Eur, lehota na vybavenie - na počkanie.

Dôležité upozornenie - od účinnosti zákona č.14/2006 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.154/199 4Z.z. o matrikách , t. j. od 1.2.2006  Slovenská republika  nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva . Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzatvoriť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR.  Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

VYBAVOVANIE ÚMRTIA OBČANOV, KTORÍ ZOMRELI V ÚZEMNOM OBVODE MATRIČNÉHO ÚRADU

predkladá sa originál listu o prehliadke mŕtveho najmenej v dvoch exemplároch,
- občiansky preukaz zomretého /pri cudzincoch cestovný doklad/,
Úmrtie vybavujú pozostalí osobne, alebo prostredníctvom pohrebnej služby na základe splnomocnenia pozostalých, najneskôr 5 pracovných dní po tom čo sa dozvedeli o úmrtí.
Úmrtný list sa vydáva príbuzným pri vybavovaní úmrtia ako aj žiadosť o príspevok na pohreb. Lehota na vybavenie - na počkanie a bez poplatku

Osobitná matrika Bratislava
Do osobitnej matriky sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine, t. j. narodenie dieťaťa, uzatvorenie manželstva a úmrtie občana v cudzine.
Náležitosti: osobná účasť alebo účasť osoby s overením splnomocnením, rodný list, sobášny list, úmrtný list.
Upozornenie: doklady musia byť overené príslušnými úradmi a preložené do slovenského jazyka /výnimku tvoria české doklady/
Poplatok za zápis do osobitnej matriky 10 Eur.

Osvedčenie o rodnom čísle
Náležitosti: osobná účasť žiadateľa, platný občiansky preukaz, rodný list.
Lehota na vybavenie: do 30 dní.

Ďalšie informácie žiadateľom poskytnú osobne alebo telefonicky na matričnom úrade.

ĎALŠIE ČINNOSTI

Matričný úrad spolu s ďalšími referátmi Klientskeho centra vo Fiľakove vykonáva aj osvedčovanie listín a podpisov, ktoré sú spoplatnené podľa platného Sadzobníka správnych poplatkov.

OSVEDČOVANIE LISTÍN sa vykonáva na počkanie.
Potrebné doklady - originál listiny, fotokópia listiny, správny poplatok 2 Eur v hotovosti za každú začatú stranu v slovenskom jazyku.

OSVEDČOVANIE PODPISOV sa vykonáva na počkanie.
Potrebné doklady - preukaz totožnosti osoby, ktorej podpis sa overuje / OP, CD /, listina na ktorej má byť podpis osvedčený, poplatok je 2 Eur v hotovosti za každý jeden osvedčený podpis.

Upozornenie - neosvedčujú sa podpisy na listinách ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom jazyku - to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku, fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.