Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel.: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Vybavuje: Klára Szakóová
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel. č. 047/ 43 81 001, 011, 012
Matričný úrad sa nachádza v budove Mestského úradu Fiľakovo na prízemí v klientskom centre.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky. Matrika je verejná listina. Tvorí ju kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec, kniha manželstiev sa vedie ako jediná.

Spádové obce matričného úradu: Biskupice, Bulhary, Ratka

Matričný úrad plní najmä tieto úlohy:

 1. vedie štátnu evidenciu o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území matričného úradu (ďalej len „matrika“)
 2. zapisuje do matriky údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva a podobne, ak zákon o matrikách neustanovuje inak
 3. vydáva rodné listy, sobášne listy a úmrtné listy na použitie v tuzemsku aj v cudzine
 4. vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám a úradom uvedeným v zákone o matrikách
 5. plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch
 6. vedie zbierku listín (tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike) a odovzdáva ju Okresnému úradu Lučenec
 7. zabezpečuje prípravu a výkon obradu uzatvárania manželstva pred príslušným orgánom štátu
 8. pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkví
 9. prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu
 10. prijíma oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva a vydáva o tom potvrdenie
 11. vyberá správne poplatky spojené s vydávaním matričných dokladov
 12. preberá žiadosti a pripravuje podklady na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine do Osobitnej matriky MV SR v Bratislave
 13. vykonáva zmenu mena cudzojazyčného na slovenský ekvivalent a naopak, zmenu mena a priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení, zmenu mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, zmenu priezviska po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk, zmenu priezviska spočívajúcu v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania, zmenu priezviska spočívajúcu v úprave v súlade so slovenským pravopisom, zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, určenie druhého a tretieho mena po nadobudnutí plnoletosti.

ZÁPIS NARODENIA DIEŤATA DO MATRIKY

Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika zapíše dieťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Dieťa narodené v platnom manželstve /vybavuje otec dieťaťa/:

 • občianske preukazy rodičov
 • sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:

 • občiansky preukaz  matky /v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike/
 • občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov /v prípade , že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike/

Dieťa narodené rozvedenej matke:

 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:

 • sobášny list
 • úmrtný list zosnulého manžela
 • občiansky preukaz

Poplatky: bez poplatku

PODANIE ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov. Po uzatvorení manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady /pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi /:

A. Slobodní

 • rodné listy snúbencov
 • platné občianske preukazy snúbencov

B. Rozvedení

 • všetky doklady pod bodom A. a ešte právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
  Maloleté osoby / od 16 do 18 rokov / predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

C. Ovdovelí

 • všetky doklady pod bodom A. A okrem toho ešte úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho.
 • doklady musia byť na matričnom úrade najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklad o osobnom stave nemôže byť starší ako šesť mesiacov.
Cudzojazyčné doklady sa predkladajú preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom SR a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Civilný obrad uzavretia manželstva
Obrad uzavretia manželstva pred matričným úradom sa vykonáva slávnostným spôsobom v zmysle príslušných ustanovení Zákona o rodine.
Obrady uzavretia manželstva sa vykonávajú v obradnej sieni Mestského úradu vo Fiľakove.
Na základe žiadosti snúbencov je možné vykonať obrad uzavretia manželstva aj v inej vhodnej miestnosti, či na inom vhodnom mieste, schválenom a povolenom matričným úradom, ak je zárukou zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, neohrozujúcom život alebo zdravie snúbencov, ako aj zástupcov mesta a zároveň s tým súhlasí matričný úrad a sobášiaci.
Sobášiace dni na Matričnom úrade vo Fiľakove sú štvrtok a sobota, čas konania obradu podľa dohody.

Poplatky:
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70 Eur
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom  medzi štátnymi občanmi SR 20 Eur
Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby 20 Eur
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20 Eur
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi ŠO SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 Eur
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 Eur
Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200 Eur
Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 Eur

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine
Je potrebný občiansky preukaz, poplatok - 5 Eur, lehota na vybavenie - na počkanie.

Dôležité upozornenie - od účinnosti zákona č.14/2006 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.154/199 4Z.z. o matrikách , t. j. od 1.2.2006  Slovenská republika  nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva . Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzatvoriť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR.  Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

VYBAVOVANIE ÚMRTIA OBČANOV, KTORÍ ZOMRELI V ÚZEMNOM OBVODE MATRIČNÉHO ÚRADU

predkladá sa originál listu o prehliadke mŕtveho najmenej v dvoch exemplároch,
- občiansky preukaz zomretého /pri cudzincoch cestovný doklad/,
Úmrtie vybavujú pozostalí osobne, alebo prostredníctvom pohrebnej služby na základe splnomocnenia pozostalých, najneskôr 5 pracovných dní po tom čo sa dozvedeli o úmrtí.
Úmrtný list sa vydáva príbuzným pri vybavovaní úmrtia ako aj žiadosť o príspevok na pohreb. Lehota na vybavenie - na počkanie a bez poplatku

Osobitná matrika Bratislava
Do osobitnej matriky sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine, t. j. narodenie dieťaťa, uzatvorenie manželstva a úmrtie občana v cudzine.
Náležitosti: osobná účasť alebo účasť osoby s overením splnomocnením, rodný list, sobášny list, úmrtný list.
Upozornenie: doklady musia byť overené príslušnými úradmi a preložené do slovenského jazyka /výnimku tvoria české doklady/
Poplatok za zápis do osobitnej matriky 10 Eur.

Osvedčenie o rodnom čísle
Náležitosti: osobná účasť žiadateľa, platný občiansky preukaz, rodný list.
Lehota na vybavenie: do 30 dní.

Ďalšie informácie žiadateľom poskytnú osobne alebo telefonicky na matričnom úrade.

ĎALŠIE ČINNOSTI

Matričný úrad spolu s ďalšími referátmi Klientskeho centra vo Fiľakove vykonáva aj osvedčovanie listín a podpisov, ktoré sú spoplatnené podľa platného Sadzobníka správnych poplatkov.

OSVEDČOVANIE LISTÍN sa vykonáva na počkanie.
Potrebné doklady - originál listiny, fotokópia listiny, správny poplatok 2 Eur v hotovosti za každú začatú stranu v slovenskom jazyku.

OSVEDČOVANIE PODPISOV sa vykonáva na počkanie.
Potrebné doklady - preukaz totožnosti osoby, ktorej podpis sa overuje / OP, CD /, listina na ktorej má byť podpis osvedčený, poplatok je 2 Eur v hotovosti za každý jeden osvedčený podpis.

Upozornenie - neosvedčujú sa podpisy na listinách ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom jazyku - to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku, fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.