Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Zriaďovateľ - prevádzkovateľ KC: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Adresa KC: Biskupická 1779/49B, 986 01 Fiľakovo

komunitne_centrum_baner

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá ("Spolu pre komunity") realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR, zabezpečuje individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.

Projekt svojimi aktivitami prispieva k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti.

Cieľové skupiny projektu:

 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy - NEET,
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme,
 • deti, rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky  a opatrenia v oblasti prevencie alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom záujme,
 • nízkopríjmové domácnosti,
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • deti, plnoleté fyzické osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • marginalizované skupiny, vrátene Rómov,
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby.

Komunitné centrum poskytuje činnosti v zmysle § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  celej komunite a taktiež fyzickej osobe v nepriaznivej situácii.  Cieľovou skupinou je v zmysle  § 2 ods. 2 písm. h) fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

 • pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)

 • poskytuje základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
 • vykonáva preventívna aktivita,
 • zabezpečuje záujmová činnosť.

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Pod sociálnym začleňovaním sa rozumie sprístupňovanie takých príležitostí a možností, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám napomôžu plne sa zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v danej lokalite i v celej spoločnosti.

Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Komunitná práca je sociálna práca zameraná na komunitu. Ide o poskytovanie komplexných služieb na základe potrieb komunity, pre komunitu a za účasti komunity. Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb.

Na základe analýzy stavu, existujúcich problémov a následne potrieb a záujmov užívateľov sociálnej služby,  je spracovaný plán činností a aktivít v KC. Aktivity smerujú k zmene sociálnych podmienok komunity v lokalite a sú zamerané na:

 1. poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie
 2. včasnú intervenciu
 3. prevenciu sociálnej exklúzie

Obligatórne služby:

 1. sociálne poradenstvo
 2. komunitná práca a komunitná rehabilitácia
 3. nízkoprahové programy pre deti a mládež
 4. výchovno - vzdelávacie a aktivizačné služby (predškolská príprava detí, doučovanie  a pod.)
 5. terénna sociálna práca

Fakultatívne služby:

 1. predškolské kluby
 2. príprava na vyučovanie
 3. odborné poradenstvo

Pracovníci komunitného centra:

Odborná manažérka KC: Mgr. Erika Vaššová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Komunitná pracovníčka KC: Bc. Tamara Treláková
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pracovníčka KC: Nikoleta Balogová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Facebook stránka

Telefónny kontakty:

0918 479 988

Otváracie hodiny KC:
Pondelok - Piatok: predpoludní 7:30 - 11:30 popoludní 12:00 - 15:30 hod.

 

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.