Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Musíme každý rok podať žiadosť na úľavu, resp. na odpustenie poplatku za komunálne odpady?
Poplatník preukazujúci nárok na zníženie, odpustenie alebo vrátenie poplatku, je povinný predkladať žiadosť o zníženie, odpustenie alebo vrátenie poplatku každoročne, spolu s príslušnými dokumentmi.

Čo je potrebné k prihláseniu k trvalému, resp. prechodnému pobytu?
Občan je povinný predložiť doklad o totožnosti za každého člena rodiny, rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR ak ide o dieťa do 18 rokov, za každé dieťa do 18 rokov. Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti a písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov. V prípade, že sa občan prihlasuje k prechodnému pobytu, je potrebné predložiť aj overenú nájomnú zmluvu.

Treba vrátiť známku pri odhlasovaní psa z evidencie?
V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky, vydá Mesto Fiľakovo držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 3,50 €. Nevrátenie evidenčnej známky psa pri jeho odhlásení sa považuje za jej stratu a držiteľ  psa je povinný uhradiť poplatok vo výške 3,50 € v hotovosti do pokladne MsÚ.

Pri spoluvlastníctve nehnuteľností kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností?
Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľnosti je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.  Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Overujete aj listiny, ktoré sú písané v maďarskom jazyku?
Neoverujeme, cudzojazyčné doklady overuje len notár.

Kedy sa môže najskôr zosobášiť?
Žiadosť musí podať ženích alebo nevesta pred sobášom min. 7 dní, aj s požadovanými dokladmi. Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, tak sa žiadosť podáva so všetkými dokladmi pre uzavretie manželstva min. 14 dní pred uzavretím manželstva.

Vydávate aj rodný list, keď sa dieťa narodilo mimo Fiľakova?
Áno, vydávame. Elektronickou formou sa vyžiada z príslušnej matriky z miesta narodenia. V nasledujúci pracovný deň po podaní žiadosti sa vyhotoví rodný list a klient si ho môže prevziať v Klientskom centre MsÚ.

Kedy sa má platiť daň z nehnuteľností, daň za psa a za komunálny odpad?
Dane a poplatky sa platia po doručení rozhodnutia v termínoch uvedených v rozhodnutí. V prípade, že rozhodnutie ešte nebolo doručené, ale daň je vyrubená, je možnosť zaplatiť aj skôr.

Môže sa platiť kartou?
Nie, na MsÚ nemáme terminál. Všetko sa platí v hotovosti alebo na účet MsÚ.

Aká je platnosť parkovacieho preukazu?
Neprenosná parkovacia karta je platná od dátumu vydania do  konca kalendárneho roka, v ktorom bola vydaná.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.