Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Prehľad podaných žiadostí o dotáciu v rokoch 2014 a 2015 [PDF, 85 kB]

Primátor mesta Fiľakovo, Mgr. Attila Agócs, PhD. dňa 02.02.2015 podpísal Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 504 484,14 EUR na realizáciu aktivít úspešného projektu s názvom „Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou - v škole 21. storočia: ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka č.7, Fiľakovo“.

Čítať ďalej...

Primátor mesta Fiľakovo 5. novembra 2014 podpísal Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 5 000 EUR.

Čítať ďalej...

Prehľad podaných žiadostí o grant v roku 2014 [PDF, 69 kB]

Už asi 10 rokov pôsobí na dobrovoľnej báze vo Fiľakove občianske združenie Inforom, ktoré v jeho aktivitách v rámci svojich možností podporuje aj vedenie mesta. V máji minulého roku sa naskytla príležitosť uchádzať sa prostredníctvom projektu o oficiálnu podporu občianskych hliadok na 24 mesiacov.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo oznamuje, že ukončilo realizáciu projektu pod názvom: Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo zabezpečuje implementáciu úspešného projektu v rámci Operačného programu životné prostredie s názvom „Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo”.

Čítať ďalej...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, rozhodlo o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) s názvom „Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo“ (ďalej len „projekt“), ktorú Mesto Fiľakovo podalo v máji 2014 v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP číslo ROP-4.1b-2013/01 (4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1b Podpora infraštruktúry bývania).

Čítať ďalej...

Hlavným cieľom úspešného projektu Mesta Fiľakovo v rámci Operačného programu životné prostredie s názvom „Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo”, s hodnotou 1 092 500,88 EUR, je zefektívniť jestvujúci systém separovaného zberu komunálnych odpadov (ďalej len KO) v meste Fiľakovo a napomáhať príspevkovej organizácii mesta, Verejnoprospešným službám mesta Fiľakovo, ktorá spravuje v súčasnosti odpadové hospodárstvo, aby sa dobudovala základná infraštruktúra pre separovaný zber, vytvorili podmienky pre rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu, zvýšila kvalitatívna úroveň separovaného zberu zložiek KO a environmentálne povedomie všetkých obyvateľov mesta Fiľakovo, s dôrazom na príslušníkov MRK.

Čítať ďalej...

Prehľad podaných žiadostí o grant v roku 2013 [PDF, 67 kB]

Dňa 19.12.2013 primátor mesta Fiľakovo podpísal Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky s hodnotou oprávnených výdavkov projektu 1 092 500,88 EUR. Cieľom projektu je rozšíriť a zefektívniť existujúci systém triedeného zberu komunálnych odpadov na území mesta Fiľakovo a zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov mesta, dôrazom na marginalizované komunity.

Aktuálny prehľad grantových výziev k 4. aprílu 2013 [PDF, 844 kB], (zdroj: rozvojvidieka.webnode.sk)

Prehľad podaných žiadostí o grant v rokoch 2011 - 2012 [PDF, 152 kB]

Statické zabezpečenie havarijných konštrukcií stredného hradu - záchrana NKP Fiľakovský hrad.

Čítať ďalej...

Správa č. 1 za obdobie september - november 2012

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo oznamuje, že realizuje projekt pod názvom: Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo.

Čítať ďalej...

Prehľad podaných žiadostí o grant od roku 2008 do 2010 (aktualizované: 7.3.2011) [PDF, 122 kB]

S uvedeným názvom bola vypracovaná v predchádzajúcich rokoch projektová dokumentácia viacerými odborníkmi v spolupráci so zamestnancami MsÚ Fiľakovo, oddelenia prípravy projektov, územného plánovania a regionálneho rozvoja (ďalej len oddelenie PP, ÚP a RR) a Komisiou výstavby a životného prostredia (Komisia V a ŽP) pri Mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove (ďalej len MZ vo Fiľakove). Výsledkom dvojročnej prípravy bol komplexný návrh revitalizácie parku s celkovým rozpočtom 1.651.924,59 EUR. Vďaka hotovej projektovej dokumentácii sme sa mohli uchádzať o dotáciu.

Čítať ďalej...

Názov projektu: Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov
Kód projektu: HUSK 0801/1.3.1/0071
Vedúci partner: Palóc Út Egyesület (Salgótarján, HU)

Čítať ďalej...

V mesiaci jún došlo k podpísaniu zmluvy medzi Ministerstvom kultúry SR a Mestom Fiľakovo (19.000 EUR) o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci projektu: Príprava a realizácia systematickej obnovy NKP - Fiľakovského hradu. Celkový rozpočet projektu: 20.547,- EUR.

Čítať ďalej...

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok