Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo zabezpečuje implementáciu úspešného projektu v rámci Operačného programu životné prostredie s názvom „Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo”.

Cieľom projektu je zefektívniť existujúci systém separovaného zberu komunálnych odpadov (ďalej len KO) v meste Fiľakovo a napomáhať príspevkovej organizácii mesta - Verejnoprospešným službám mesta Fiľakovo, ktorí spravujú v súčasnosti odpadové hospodárstvo, aby sa dobudovala základná infraštruktúra pre separovaný zber, vytvorili podmienky pre rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu, zvýšila kvalitatívna úroveň separovaného zberu zložiek KO a environmentálne povedomie všetkých obyvateľov mesta Fiľakovo, s dôrazom na príslušníkov MRK. Poskytnutá dotácia činí sumu 1 037 875,84 EUR a spolufinancovanie mesta Fiľakovo je 54 625,04 EUR.

Realizáciou aktivít projektu vznikne nový zberný dvor umožňujúci zber, prepravu a dotriedenie vyseparovaných odpadov a lisovanie papierov a plastov pomocou hydraulického lisu. Súčasťou projektu sú stavebné úpravy, v rámci ktorých jednak dôjde k rekonštrukcii a modernizácii skladovacej haly a  zberných stanovíšť, jednak k výstavbe nového zberného dvora v areáli bývalého štátneho majetku, pri ceste smerom na Rátku. Bolo ukončené verejné obstarávanie na stavebné práce a prebieha proces na uzatváranie zmluvy o dielo. Predpokladaný začiatok stavebných prác je október 2015. Existujúcich 17 stanovíšť pri bytových domoch bude doplnených o nádoby na kov. Vznikne 10 nových stanovíšť pri bytových domoch so zbernými nádobami na papier, plast, kovy a sklo. Na 13 miestach pri rodinných domoch budú súčasné vrecia na papier, plast a sklo nahradené zbernými nádobami a doplnené nádobami na kovy. Po realizácii projektu sa zvýši množstvo vyseparovaného odpadu na 591 t/rok. Výsledkom projektu bude rozšírenie a zefektívnenie existujúceho separovaného zberu podľa § 39 zákona o odpadoch.

Nový zberný dvor bude pozostávať z 9 stavebných objektov: SO - 103 Vrátnica kontajner, SO - 104 Sociálne zariadenie - kontajner, SO - 105 Spevnené plochy, SO - 106 Prípojka NN, SO - 107 Vnútroareálové rozvody NN, SO - 108 Blezkozvod, SO - 109 Oplotenie, SO - 110 Terénne a sadové úpravy a SO - 111 Požiarna nadzemná nádrž.

Systém separovaného zberu v meste Fiľakovo uvažuje so separáciou nasledovných odpadov:

 • Zber, úprava, skladovanie: papier, plast, sklo, kovové obaly,
 • Zber, zhromažďovanie na zbernom dvore: biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov

Po ukončení verejného obstarávania boli dodané zariadenia a stroje – dvojkomorový lis, mobilná váha, zberové vozidlo s rotačným lisovaním min.  16 m³, manipulačný malotraktor s čelným nakladačom na manipulačný malotraktor, traktor do 110 HP s hákovým kontajnerovým nosičom za traktor. Na zabezpečenie komplexného systému separovaného zberu od pôvodcov odpadu je potrebný nákup zberných nádob 5x kontajner naťahovací 6 m³, 109 x kontajner žiarovo zinkovaný 1100 l na kovy (40 ks), plasty (23 ks), papier (23 ks), sklo (23 ks).

Presné umiestnenie zberných nádob na území mesta Fiľakovo: Farská lúka, ul. Štúrova, ul. 1. Mája, ul. Železničná, ul. J. Bottu, ul. Záhradnícka, ul. Parková, ul. Sládkovičova, ul. Mlynská, ul. Kalinčiakova, ul. B.S.Timravy, ul. Odborárska, ul. Družstevná, ul. Partizánska, ul. Kukučínova, ul. Kvetná, ul. Obrancov mieru, ul. Daxnerova, ul. Mládežnícka, ul. Školská, ul. Vajanského, ul. Mocsáryho, ul. Hollého, ul. SNP. V rámci implementácie jednotlivých aktivít projektu sa zabezpečia povinné propagačné materiály, a nevyhnutná výpočtová technika pre chod a fungovanie zberného dvora.

Po ukončení projektu sa vytvoria 2 pracovné miesta cielene pre príslušníkov MRK z toho 1 pracovné miesto pre znevýhodnené skupiny.

Za riadenie a kontrolu projektu počas jeho realizácie bude zodpovedať priamo prijímateľ – Mesto Fiľakovo s externým asistentom projektového manažéra a odborne spôsobilou osobou na verejné obstarávania, ktorý má bohaté skúsenosti s prípravou a realizáciou uvedenej aktivity. Stavebné práce – výstavba zberného dvora, výstavba a rekonštrukcia stanovíšť bude realizovaná dodávateľom na základe zmluvy, podobne ako aj zabezpečenie technologických zariadení. Monitoring a riadenie projektu zabezpečujú interní zamestnanci prijímateľa. Prevádzkovateľom zberného dvora bude príspevková organizácia Mesta Fiľakovo, Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo v 100 % - nom vlastníctve mesta.

Znížením množstva odpadov uložených na skládke poklesnú skládkové plyny, čo prispeje k ochrane ovzdušia. Propagačnými aktivitami sa zvýši povedomie obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva. Dôjde k úspore finančných prostriedkov mesta - klesnú výdavky za uloženie odpadu na skládku a zvýšia sa príjmy za odpredaj väčšieho množstva vyseparovaných zložiek. Projekt nadväzuje na predchádzajúce etapy výstavby zberného dvora, doplnenia vozového parku a technologického vybavenia pre separovaný zber. V súčasnosti vznikajú na území mesta divoké skládky. Realizáciou tohto projektu sa vytvoria koncepčné východiská separovaného zberu, eliminuje sa záťaž na životné prostredie a zvýši sa počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu KO.

Navrhované aktivity predkladaného projektu významným spôsobom prispejú k zvýšeniu podielu separácie predovšetkým zložiek odpadu určených na druhotné spracovanie – čím  sa znižuje surovinová náročnosť hospodárstva, zníženiu a zamedzeniu nevhodného zneškodňovania objemného odpadu zo záhrad - či už ukladaním na neriadené skládky alebo spaľovaním. Hlavným dôvodom realizácie tohto projektu je prekonať najväčšie prekážky účinného separovaného zberu, ktorými sú vysoké náklady na jeho zavádzanie a skvalitnenie, slabá finančná motivácia na separáciu, anonymita separovaného zberu a nízke environmentálne povedomie obyvateľstva mesta Fiľakovo.

operačný program životné prostredie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu

európska únia

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.