Menu
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
 • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
 • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
 • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
 • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
 • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo, v zastúpení Mgr. Attilom Agócsom, PhD., primátorom mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo, so sídlom Farská lúka č. 3, Fiľakovo.

Kvalifikačné predpoklady:

 1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania, príp. ekonomického zamerania
 2. Predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 3. Najmenej 3 roky praxe

Iné kritériá a požiadavky:

 1. Znalosť právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy
 2. Znalosť právnych predpisov v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, cintorínskych služieb, správy a údržby verejnej zelene, miestnych komunikácií, športových zariadení, verejného osvetlenia
 3. Ovládanie práce s PC
 4. Organizačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28/06/2017 o 9:00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu Fiľakovo (prízemie)

Záujemcovia o pracovnú pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania s prílohami doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 98601 Fiľakovo v zalepenej obálke označenej “Výberové konanie – riaditeľ VPS Fiľakovo (NEOTVÁRAŤ). Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15/06/2017 do 12:00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:

 1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
 2. Štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 3. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (úradne overená fotokópia)
 4. Aktuálny doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 5. Doklady potvrdzujúce dĺžku praxe
 6. Uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval
 7. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 8. Písomnú koncepciu rozvoja VPS Fiľakovo (max. v rozsahu 5 strán formátu A4) aj v elektronickej forme

Splnenie kvalifikačných predpokladov a doručenie požadovaných dokladov je podmienkou pozvania na výberové konanie.

Upozornenie pre uchádzačov:
Riaditeľa príspevkovej organizácie menuje Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove na základe návrhu primátora mesta Fiľakovo (§ 11, ods. 4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.).
Pracovná pozícia riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo, Farská lúka č. 3, Fiľakovo sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber najvhodnejšieho uchádzača pre danú pozíciu. Na základe výsledku výberového konania primátor mesta Fiľakovo predloží Mestského zastupiteľstvu vo Fiľakove návrh na vymenovanie riaditeľa.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/07/2017.

Mgr. Attila Agócs, PhD.,v.r.
primátor mesta


Výberové konanie - riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo [PDF, 59 kB]

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok