Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo s možným nástupom od 01.07.2024)

Kvalifikačné predpoklady:

 • príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • Predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3. zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky:

 • Bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce
 • znalosť školskej a príslušnej legislatívy, vrátane pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
 • ovládanie štátneho jazyka
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • práca s počítačom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania (uviesť telefonický a e-mail kontakt za účelom oznámenia o možnosti účasti príp. neúčasti na výberovom konaní)
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (povinné tlačivo pozri na webovej stránke www.filakovo.sk, menu: Občan – Tlačivá a formuláre – Ostatné tlačivá)
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky s požadovanými dokladmi doručte priebežne poštou na adresu: Mestský úrad - Fiľakovo, Oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v budove Podnikateľského inkubátora na Biskupickej 4, 1. poschodie, Fiľakovo najneskôr do 9.5.2024 do 12:00 hod. Rozhodujúci je dátum na registratúrnej pečiatke zriaďovateľa. Obálku označte heslom: „Výberové konanie - MŠ Daxnerova - NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy pri MŠ Daxnerova 15, Fiľakovo, najmenej 7 dní pred jeho konaním (§5 ods. 5 Zákona č. 552/2003 Z.z.).

Vo Fiľakove dňa 17.4.2024

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Oznam o výberovom konaní - Riaditeľ/ka Materskej školy - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo [PDF, 173 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.