Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta na pozíciu: Odborný referent spoločného stavebného úradu – zastupovanie

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovnú pozíciu doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
Osobne: na Mestský úrad Fiľakovo, Podnikateľský Inkubátor, Biskupická 4, Fiľakovo, podateľňa na 1.poschodí,
Poštou: na adresu: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
v zalepenej obálke označenej ,,Výberové konanie – referent stavebného úradu“.
Uzávierka na predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania je 31.5.2024 do 15:00 hod. Záujemcovia, ktorých písomná žiadosť o prijatie do zamestnania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Termín výberového konania sa stanoví po prihlásení sa uchádzačov.

Forma výberové konania: osobný pohovor

Výberového konania sa môžu zúčastniť iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady

Pracovná náplň:

 • vykonáva prípravu podkladov pre agendu prenesenej štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky pre mesto a obce vytvárajúce spoločný obecný úrad
 • vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
 • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia
 • vedie kolaudačné konanie, vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe, alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení
 • nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác a na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
 • prejednáva porušenia stavebného zákona, vyvodzuje postihy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
 • rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
 • rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo architektonického zamerania
 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou stavebného zamerania
 • čítanie technických výkresov a projektovej dokumentácie a orientácia v nich

Požadovaná prax:

 • prax v odbore výhodou

Ďalšie požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania – riešenie konfliktov, komunikačné schopnosti, schopnosť pracovať v tíme
 • znalosť legislatívy v oblasti náplne práce
 • práca s PC
 • znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom
 • znalosť maďarského jazyka vítaná
 • zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenia do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV)
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Splnenie podmienky bezúhonnosti preukáže uchádzač predložením výpisu z registra trestov (nie staršie ako tri mesiace) pri nástupe do zamestnania.

Osobné údaje kandidátov, ktorí na pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto výkonu práce:

 • Spoločný obecný úrad Fiľakovo - stavebný úrad, so sídlom Radničná 25, 986 01 Fiľakovo,
  Pracovisko Podnikateľský Inkubátor, Biskupická 4, 986 01 Fiľakovo

Pracovná úväzok:

 • plný pracovný úväzok. Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas dlhodobej PN

Predpokladaný nástup:

 • 1.7.2024, prípadne dohodou

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.