Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto na pozíciu vedúceho referátu ekonomiky

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29/2/2024 (štvrtok) o 10:00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu Fiľakovo.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 562/25, 98601  Fiľakovo. Obálku označte: „VK vedúci referátu ekonomiky - neotvárať“. Žiadosti zaslané e-mailom nebudú akceptované!

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 27/2/2024 do 12:00 hod.

Žiadosť s povinnými prílohami musí byť odovzdaná do podateľne najneskôr 27/2/2024 do 12:00 hod., alebo zaslaná poštou, s tým, že doručená musí byť najneskôr 27/2/2024!

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Mesto Fiľakovo si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na  základe predložených dokladov spĺňajú  požadované predpoklady a požiadavky.

Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail). Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby v žiadosti uchádzač uviedol aktuálnu e-mailovú adresu!!!

Forma výberového konania: osobný pohovor

Rámcová náplň práce vedúceho referátu ekonomiky:

 • Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
 • Koordinácia a riadenie činností na referáte ekonomiky a zodpovednosť za chod referátu.
 • Vypracovanie návrhu rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie, monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu. Na základe predložených návrhov jednotlivých oddelení a referátov vypracovanie návrhu zmien rozpočtu bežného roka.
 • Predkladanie údajov rozpočtu do systému RIS SAM.
 • Sledovanie tvorby a čerpania peňažných fondov.
 • Zodpovednosť za plnenie úloh vyplývajúcich z priebežného výkonu auditu.
 • Spracovanie údajov o rozpočtovom hospodárení súhrnne do záverečného účtu mesta, do výročnej správy.
 • Spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky.
 • Spoluzodpovednosť za vedenie podvojného účtovníctva a výkazníctva, za správu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta, za prípravu zmlúv na prevod vlastníctva a na prenájom majetku.
 • Vypracovanie všeobecne záväzných nariadení, smerníc a pokynov týkajúcich sa ekonomického referátu.
 • Dohľad nad dodržiavaním zákona o finančnej kontrole..

Druh pracovného úväzku: plný úväzok,  pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok. Po jej ukončení je možné pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.

Platové zaradenie: v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 562/25, 98601 Fiľakovo.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania: 1/3/2024

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • písomná Žiadosť o prijatie do zamestnania (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu) - povinne
 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass – povinná príloha
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overená kópia) – povinná príloha
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti – povinná príloha
 • súhlas so spracovaním osobných údajov – povinná príloha - vzor je prílohou tohto Oznámenia

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kvalifikačné predpoklady: 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • vzdelanie v odbore: ekonomické, verejná správa
 • najmenej 5 rokov odbornej praxe,

Ďalšie výberové kritériá:

 • osobnostné a morálne predpoklady na výkon riadiacej funkcie
 • znalosť platných právnych predpisov v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva
 • bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom
 • zdravotná spôsobilosť
 • práca s PC  (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, práca s internetom)

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady:  empatia; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty
 • odborná prax v riadiacej funkcii výhodou

Každý úspešný uchádzač o pracovnú pozíciu, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní,  musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace) pri uzatváraní pracovnej zmluvy.


V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.