Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto na pozíciu účtovník - rozpočtár.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou na adresu:
Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 562/25, 98601 Fiľakovo. Obálku označte: „VK účtovník - rozpočtár-neotvárať“. Žiadosti zaslané e-mailom nebudú akceptované.

Výberového konania sa môžu zúčastniť iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Keďže sa jedná o dlhodobo otvorené výberové konanie, termín výberového konania sa stanoví po prihlásení sa uchádzača. Prihláseným uchádzačom budú zasielané pozvánky na výberové konanie.

Mesto Fiľakovo si vyhradzuje právo pozvať na výberové len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené a budú na výberové konanie pozvaní najneskôr 7 dní pred jej konaním elektronickou poštou (e-mail). Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby v žiadosti uchádzač uviedol aktuálnu e-mailovú adresu!!!

Forma výberového konania: písomné preverenie znalostí v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva a osobný pohovor

Charakteristika pracovného miesta:
Účtovník - rozpočtár komplexne zabezpečuje účtovnícke agendy:

 • v spolupráci s prednostom zostavuje návrh trojročného rozpočtu mesta,
 • v spolupráci s organizačnými útvarmi mestského úradu a Mestskej polície mesta Fiľakovo zostavuje podrobný rozpočet mesta členený na položky a podpoložky vrátane programového rozpočtu,
 • spracováva čerpanie rozpočtu mesta podľa programov a položiek rozpočtovej klasifikácie,
 • spracováva monitorovaciu správu a hodnotiacu správu o plnení programovému rozpočtu,
 • spracováva podklady k rozborom hospodárenia mesta,
 • navrhuje a vykonáva zmeny rozpočtu v rámci svojej právomoci a dispozície s rozpočtovými rezervami, vedie evidenciu o schválených zmenách rozpočtu,
 • zabezpečuje kontrolu plnenia rozpočtu, navrhuje opatrenia na zabezpečenie riadneho plnenia rozpočtu a na odstránenie nedostatkov,
 • sleduje plnenie príjmovej časti rozpočtu a čerpanie výdavkov rozpočtu mesta,
 • spracováva podklady k záverečnému účtu mesta,
 • vykonáva evidenciu, dokladovanie a vyúčtovanie dotácií zo ŠR a iných zdrojov,
 • vykonáva transport údajov o rozpočte, jeho zmenách a čerpaní do RIS-SAM,
 • za pridelenú oblasť vykonáva podvojné účtovníctvo

Druh pracovného úväzku: plný úväzok, pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok. Po jej ukončení je možné pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.

Platové zaradenie:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zaradenie do platovej triedy 5 – základná zložka mzdy v rozsahu 877,50 – 1053,00 Eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 562/25, 98601 Fiľakovo.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania: podľa možností uchádzača

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • písomná Žiadosť o prijatie do zamestnania (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu)
 • profesijný životopis
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overená kópia)
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti
 • písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Kvalifikačné predpoklady:

 • min. stredoškolské s maturitou
 • najmenej 3 roky odbornej praxe v podvojnom účtovníctve

Ďalšie výberové kritériá:

 • znalosť platnej legislatívy upravujúcej oblasť:
  • samosprávy, najmä zákon o obecnom zriadení, vybrané časti zákona o finančnej kontrole a audite, základná orientácia v právnych predpisoch v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva obcí,
  • ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom
 • práca s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, práca s internetom)

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty
 • prax v samospráve
 • znalosť maďarského jazyka

Kontaktná osoba: PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ
č.t.: 0474381001, 0918582267
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznam o výberovom konaní - účtovník - rozpočtár [PDF, 189 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.