Menu
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
 • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
 • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
 • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
 • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
 • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa:

 1. Základnej školy Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo - Fülek
  (s nástupom od 01.07.2019)
 2. Základnej školy, Školská 1, Fiľakovo
  (s nástupom od 01.07.2019)
 3. Základnej školy Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo - Fülek
  (s nástupom od 01.07.2019)
 4. Základnej školy, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  (s nástupom od 15.08.2019).

Kvalifikačné predpoklady:

 • príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce
 • znalosť školskej legislatívy, vrátane pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
 • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • profesijný životopis
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Platové zaradenie: v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zaradenie do platovej triedy 8 pracovnej triedy jeden, tarifný plat  v rozsahu 927,50 - 1187,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej pedagogickej praxe, resp. riadiaci príplatok podľa prílohy č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 17. mája 2019 (poštou na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo; osobne do kancelárie č. 107 do 11.30 hod.). Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ (ZŠ Š. Koháriho II. s VJM alebo ZŠ Školská 1 alebo ZŠ L. Mocsáryho s VJM alebo ZŠ Farská lúka 64/A- NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.

Vo Fiľakove dňa 08.04.2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok