Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel.: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže č. 01/2023 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj mestských pozemkov v rozsahu novovyhotoveného geometrického plánu a to osobitne

„Nehnuteľnosti 1“ o celkovej výmer 16710 m2 pozostávajúcej zo súboru parc. CKN č. 4013/6 – orná pôda o výmere 14234 m2 a parc. CKN č. 4013/4 vodná plocha o výmere 2476 m2 a

„Nehnuteľnosti 2“ o celkovej výmer 16710 m2 pozostávajúcej zo súboru parc. CKN č. 4013/12 – orná pôda o výmere 15140 m2 a parc. CKN č. 4013/14 vodná plocha o výmere 1570 m2,

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Fiľakovo, obec Fiľakovo, okres Lučenec, zapísaných na liste vlastníctva č. 3443, vyhlásenej v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že obchodná verejná súťaž nebola úspešná, nakoľko do stanoveného termínu 20. februára 2023 nebol podaný do súťaže žiadny súťažný návrh.

Vo Fiľakove, dňa 22.02.2023

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.