Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj mestského majetku.

Predmet predaja: nehnuteľný majetok mesta zapísaný na LV č. 362 k.ú. Fiľakovo ako pozemky parc. CKN č. 817 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 145 m2, parc. CKN č. 818 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, parc. CKN č. 819 záhrada o výmere 465 m2 a stavba rodinný dom súp.č. 552 na parc. CKN č. 817 (tzv. Gubányiho dom vo Fiľakove na ul. Československej armády)
Minimálna výška kúpnej ceny: 15.500,00 EUR
Popis rodinného domu: Dom je užívaný od roku 1980. Ide o podpivničenú stavbu s 2 nadzemnými podlažiami. Jej technický stav je nevyhovujúci. Strešná konštrukcia v roku 2016 vyhorela a preto časť drevenej strechy prepadla. Chýbajú vnútorné omietky, dvere, výplne okien a vstupné dvere. Taktiež chýbajú zariaďovacie predmety a vnútorná inštalácia sanity a elektrického vedenia. Rodinný dom vyžaduje rozsiahlu stavebnú rekonštrukciu.    

PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Súťaž sa začína dňa 1. marca 2019 jej uverejnením na verejnej tabuli mesta, na internetovej stránke www.filakovo.sk a v regionálnej tlači.
 2. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tie fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú žiadne záväzky voči Mestu Fiľakovo a ani organizáciám zriadeným mestom.
 3. Návrh na cenovú ponuku je potrebný zaslať písomne na adresu : Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, alebo doručiť osobne do podateľne úradu najneskôr v termíne 28. marca 2019 (štvrtok) do 11,00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS - predaj RD - neotvárať“.
 4. Otváranie obálok komisiou menovanou mestským zastupiteľstvom sa uskutoční 28. marca 2019 o 15,00 hod. v miestnosti č. 106 v budove mestského úradu, na ktoré sú týmto uchádzači pozvaní.
 5. V návrhu musí byť uvedené : meno/názov, adresa/sídlo uchádzača, identifikačné údaje (IČO alebo rodné číslo), účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutá cena. Návrh musí byť uchádzačom  podpísaný.
 6. Za úspešného uchádzača tejto verejnej obchodnej súťaže bude vyhlásený ten, ktorý ponúkne najvyššiu cenu a účel využitia nehnuteľnosti  bude v súlade územným plánom mesta. Návrh bude schválený Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy kedykoľvek počas priebehu súťaže ako aj súťaž zrušiť do lehoty na predkladanie návrhov.
 8. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 9. V prípade záujmu o vonkajšiu obhliadku domu je potrebné si túto dohodnúť na oddelení ekonomiky a mestského majetku Mestského úradu Fiľakovo u kontaktnej osobe: Ing. Zoltán Varga, kanc.č. 12 (prízemie), tel. č.: 0915264290 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vo Fiľakove dňa 01.03.2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.