Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 27. júna 2013 (štvrtok) 13.00 hod. do zasadacej siene Mestského úradu vo Fiľakove s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ
  predkladá: zástupca primátora mesta
 4. Interpelácie poslancov
 5. Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta a rozpočtu PO a RO mesta k 31.12.2012, prerokovanie záverečného účtu mesta za rok 2012, výsledky auditu, stanovisko HK k záverečnému účtu
  predkladajú: prednostka MsÚ, vedúca referátu ekonomiky, riaditelia PO a RO, hlavný kontrolór mesta
 6. Návrh na zmenu Štatútu mesta.
  predkladá: prednostka MsÚ
 7. Návrh VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo
  predkladá: vedúci odd. výstavby, ŽP a SR
 8. Návrh na zmenu VZN o poskytovaní sociálnych služieb ...
  predkladá: vedúci oddelenia vnútornej správy
 9. Správa o činnosti MsP za I.Q 2013
  predkladá: náčelník mestskej polície
 10. Majetkovoprávne záležitosti mesta
  predkladá: vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta
 11. Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2013
  predkladá: prednostka MsÚ
 12. Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta
 13. Návrh na úpravu rozpočtu mesta
  predkladá: prednostka MsÚ
 14. Aktuálne záležitosti mesta
  a) Udelenie ocenení mesta výzva na predloženie návrhov
  b) Schválenie zoznamu kapitálových výdavkov čerpaných z účelového účtu kompenzácie za energetické rozvody
 15. Schválenie návrhu uznesenia
 16. Záver

Vzhľadom na prerokúvané body programu je Vaša účasť na rokovaní nutná! Prípadná ušlá mzda Vám bude po predložení dokladov Vašim zamestnávateľom refundovaná.

Vo Fiľakove, 17. júna 2013

JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta Fiľakovo

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.