Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Pozvánka na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku a dopravy pri MsZ vo Fiľakove, ktoré sa bude konať dňa 08.12.2023 o 15.30 hod. na Mestskom úrade vo Fiľakove, v kancelárii č. 13 (na prízemí).

 Program:

 1. Otvorenie
 2. VZN Mesta Fiľakovo č. 9/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo
 3. Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Fiľakovo
 4. „NÁVRH“ VZN Mesta Fiľakovo č. 7/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo - úplné znenie
 5. VZN Mesta Fiľakovo č. 6/2023 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Fiľakovo
 6. Dôvodová správa k návrhu VZN č. 8/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Dôvodová správa k návrhu „Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Fiľakovo č. 11/2023 o dani z nehnuteľností“
 8. Rôzne
 9. Záver

Predseda komisie: Erik Kelemen
Tajomníčka komisie: Agáta Kleinová

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.