Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Pozvánka na spoločné zasadnutie komisií ohľadom návrhu rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2024-2026, ktoré sa uskutoční dňa 04.12.2023 so začiatkom o 15:00 hod. na Mestskom úrade vo Fiľakove vo veľkej zasadačke, po skončení spoločného zasadnutia komisií sa uskutoční zasadnutie Komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove, ktoré sa bude konať v Klientskom centre na prízemí.

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2024-2026
 3. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo - návrh
 4. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 6/2023“ o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 5. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 7/2023“ o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo
 6. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 8/2023“, ktorým sa mení a dopĺňa „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 4/2018“ o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 9/2023“, ktorým sa mení „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 1/2023“ o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo
 8. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 11/2023“ o úprave zmien sadzieb dane z nehnuteľností
 9. Aktuálne záležitosti
 10. Záver

Predsedníčka komisie: Margita Oroszová
Tajomníčka komisie: Ing.Erika Ocsková

Materiály na prerokovanie [ZIP, 4,5 MB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.