Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom mestských poľnohospodárskych pozemkov o celkovej výmere 28,84 ha ako celok od 1.11.2024 formou obchodnej verejnej súťaže schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 78/2023 zo dňa 21.09.2023.

Číslo LV Parcelné číslo registra „C“ Výmera v m2 Druh pozemku Vlastnícky podiel Pod ,B“ Výmera vlastníckeho podielu v m2
3443 4013/4 2476 Orná pôda 1/1 1 2476,00
3443 4013/6 14234 Orná pôda 1/1 1 14234,00
3443 4013/12 15140 Orná pôda 1/1 1 15140,00
3443 4013/14 1570 Orná pôda 1/1 1 1570,00
2272 5449/3 5490 Ostatná plocha 1/1 1 5490,00
4663 5547 2618 Orná pôda 1/1 1 2618,00
4663 5548 3277 Trvalé trávne porasty 1/1 1 3277,00
4663 5561 11640 Trvalé trávne porasty 1/1 1 11640,00
Číslo LV Parcelné číslo registra „E“ Výmera v m2 Druh pozemku Vlastnícky podiel Pod ,B“ Výmera vlastníckeho podielu v m2
2272 450 1867 Orná pôda 1/1 1 1867,00
2272 529 116010 Orná pôda 1/1 1 116010,00
2271 530 29834 Orná pôda 1/1 1 29834,00
2272 560 9848 Trvalé trávne porasty 1/1 1 9848,00
2272 1170/17 3212 Orná pôda 1/1 1 3212,00
2272 1179 1478 Orná pôda 1/1 1 1478,00
2272 1180 499 Orná pôda 1/1 1 499,00
2272 1191 25896 Trvalé trávne porasty 1/1 1 25896,00
2272 1194 8632 Trvalé trávne porasty 1/1 1 8632,00
2715 1170/1 78979 Orná pôda 1/6 4 13163,17
2750 464 5352 Orná pôda 1/4 1 1338,00
2751 501/2 9675 Orná pôda 2/10 4 1935,00
2815 486/11 9704 Orná pôda 1/10 1 970,40
2861 532 19584 Orná pôda 4/8 1 9792,00
4700 544 4244 Orná pôda 1/2 5 2122,00
4700 570/6 10585 Trvalé trávne porasty 1/2 5 5292,50
3381 389 1072 Orná pôda 1/32 3 33,50
  Spolu:         288367,57 m2

ZÁKLADNÉ PODMIENKY NÁJOMNEJ ZMLUVY

min. ročná sadzba nájomného: 80,00 EUR/ha + ročná inflácia
splatnosť ročného nájomného do 31.12. bežného roka
trvanie nájmu: na dobu určitú – od 1.11.2024 na 5 rokov
bezodkladné vydanie časti predmetu nájmu do rozlohy 6,0 ha počas trvania nájmu pre potreby mesta  

Vo Fiľakove, dňa 21.09.2023

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.