Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na odpredaj nehnuteľností z majetku mesta Fiľakovo do vlastníctva Kómár Štefan, Rúbanisko II. 420/21, Lučenec z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je časť mestského pozemku vedenej na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo v podiele 1/1 ako parc. CKN č. 2507 o výmere 21 m2 ( v rozsahu novovyhotoveného geometrického plánu na odčlenenie pozemku) kupujúcemu Kómár Štefan, Rúbanisko II. 420/21, Lučenec za kúpnu cenu stanovenú mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove vo výške 100,00 EUR/m2.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že žiadateľ po odstránení železnej bunky z dotknutej plochy zveľadí a vynoví nehnuteľnosť v nadväznosti na rozšírenie reštauračnej činnosti prevádzky PRESSO.

Zámer na prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kómár Štefan [PDF, 157 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.