Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 25. apríla 2013 (štvrtok) 13.00 hod. do zasadacej siene Mestského úradu vo Fiľakove s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Vyhodnotenie návrhov podaných komisiami MZ
  predkladá: zástupca primátora mesta
 4. Interpelácie poslancov
 5. Výročná správa Nezábudka n.o. za rok 2012 - informácia
  predkladá: riaditeľka n.o.
 6. Návrh na zmenu VZN o všeobecnej čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Fiľakovo.
  predkladá: vedúci oddelenia vnútornej správy
 7. Návrh na zmenu Štatútu mesta Fiľakovo
  predkladá: prednostka MsÚ
 8. Zásady odmeňovania poslancov mesta - doplnenie
  predkladá: prednostka MsÚ
 9. Majetkovoprávne záležitosti mesta
  predkladá: vedúci oddelenia ekonomiky a majetku mesta
 10. Správy predkladané hlavným kontrolórom mesta
  predkladá: hlavný kontrolór mesta
 11. Aktuálne záležitosti mesta
  a) Prejednanie platu primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta
 12. Schválenie návrhu uznesenia
 13. Záver

Vzhľadom na prerokúvané body programu je Vaša účasť na rokovaní nutná! Prípadná ušlá mzda Vám bude po predložení dokladov Vašim zamestnávateľom refundovaná.

Vo Fiľakove, 15. apríla 2013

JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta Fiľakovo

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.