Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 15 písm. f) bod 1. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku mesta Fiľakovo do podielového spoluvlastníctva rodiny Trelákovej (E. Treláková, Bc. J. Trelák, Mgr. A. Fehérová r. Treláková, Bc. D. Golianová r. Treláková) celkom v podiele 1/3 k celku, A. Tóthovej v podiele 1/3 k celku a Zs. Eleka v podiele 1/3 k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je odpredaj pozemku parc. CKN č. 2008/3 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 vedenej na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo z vlastníctva Mesta Fiľakovo v podiele 1/1 do podielového spoluvlastníctva Eleny Trelákovej rod. Krahulcová, nar............., rod.č................., bytom Hviezdoslavova 1401/33, 986 01 Fiľakovo v podiele 1/12 k celku, Bc. Ján Trelák rod. Trelák, nar................, rod.č..................., bytom 985 58 Šiatorská Bukovinka 29 v podiele 1/12 k celku, Mgr. Andrea Fehérová rod. Treláková, nar............., rod.č.................., bytom Hviezdoslavova 1401/33, 986 01 Fiľakovo
v podiele 1/12 k celku, Bc. Dagmar Golianová rod. Treláková, nar................, rod.č................, bytom Parková 1287/6, 986 0v1 Fiľakovo v podiele 1/12 k celku, Aleny Tóthová rod. Omastová, nar................., rod.č.............., bytom Fučíková 304/5, 986 01 Biskupice v podiele 1/3 k celku a Zsolt Elek rod. Elek, nar............, rod.č................, bytom Malocintorínska 1157/16, 986 01 Fiľakovo v podiele 1/3 k celku minimálne za kúpnu cenu 30,00 EUR/m2.

Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 88/2024 znalca Ing. Andrea Bothová zo dňa 10.04.2024 vo výške 24,85 EUR/m2.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že prevádzaný pozemok je dlhodobo užívaný vlastníkmi susedných nehnuteľností, prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností a jeho výmere nepresahuje 350 m2.

Uvedený dôvod je obsiahnutý v Čl. VI. ods. 11 písm. i) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo.

Zámer na prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Treláková, Tóthová, Elek [PDF, 428 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.