Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 15 písm. f) bod 1. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku mesta Fiľakovo do vlastníctva Szabó V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je odpredaj pozemku v rozsahu geom. plánu č. 22/2024 na oddelenie pozemku p..č. 766/2 vyhotoveného Ing. Jacek Šebök - GEODETI. Ide o prevod parc. CKN č. 766/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 m2 vedenej na LV č. 3818 k.ú. Fiľakovo z vlastníctva Mesta Fiľakovo v podiele 1/1 do vlastníctva Szabó Vojtech rod. Szabó, nar.........., rod.č.................., trvale bytom 986 01 Fiľakovo, Družstevná 940/27 v podiele 1/1 za kúpnu cenu 30,00 EUR/m2.

Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 87/2024 znalca Ing. Andrea Bothová zo dňa 10.04.2024 vo výške 20,39 EUR/m2. Nadobúdateľ je výlučným vlastníkom rodinného domu súp.č. 940 na parc. CKN č. 780 a pozemku 781/1 a je spoluvlastníkom v podiele 1/2 k celku priľahlej nehnuteľnosti parc. EKN 516/1.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že prevádzaný pozemok je dlhodobo užívaný vlastníkom susednej nehnuteľnosti, prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností a jeho výmere nepresahuje 350 m2.

Uvedený dôvod je obsiahnutý v Čl. VI. ods. 11 písm. i) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo.

Zámer na prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Szabó Vojtech [PDF, 455 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.