Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 15 písm. f) bod 1. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na odpredaj nehnuteľností z majetku mesta Fiľakovo do vlastníctva OZ Šťastné labky so sídlom Farská lúka 1609/66, Fiľakovo, IČO: 42197759 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je odpredaj pozemkov vedených na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo ako parc. CKN č. 5269/2 - vinica o výmere 262 m2, parc. CKN č. 5268/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 128 m2, parc. CKN č. 5267 – trvalý trávny porast o výmere 1538 m2 a parc. EKN č. 714/223 - orná pôda o výmere 75 m2 z vlastníctva Mesta Fiľakovo v podiele 1/1 do vlastníctva OZ Šťastné labky, Farská lúka 1609/66, Fiľakovo, IČO: 42197759 v podiele 1/1 za kúpnu cenu 3,30 EUR/m2.

K prevádzaným pozemkom sa zriaďuje predkupné právo v prospech Mesta Fiľakovo.

Prevod mestského majetku v zmysle tohto zámeru je schválený Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove uznesením č. 34/2024 zo dňa 28.02.2024.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že prevádzané pozemky sú dlhodobo užívané žiadateľom - kupujúcim a tvoria súčasť jeho dvora a areálu a súčasne prevádzaný nehnuteľný majetok mesta bude slúžiť na verejnoprospešné účely pre obyvateľov mesta a celého regiónu Fiľakova v nadväznosti na prevádzkovanie útulku pre psy kupujúcim.

Uvedený dôvod sú obsiahnuté v Čl. VI. ods. 11 písm. k) a m) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo.

Zámer na prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa [PDF, 171 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.