Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 15 písm. f) bod 1. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti na uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 16/2024 zo dňa 22.02.2024 zverejňuje zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku mesta Fiľakovo do podielového spoluvlastníctva súrodencov Bialovcov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je odpredaj pozemku vedeného na LV č. 2272 k.ú. Fiľakovo ako parc. CKN č. 294/10 zastavaná plocha o výmere 144 m2 z vlastníctva Mesta Fiľakovo v pdiele 1/1 do podielového spoluvlastníctva Mgr. Bial Peter, Cintorínska 5188/5, 984 01 Lučenec v podiele 1/3 k celku, Bial Attila, Námestie Hraničiarov 1621/20, 851 03 Bratislava v podiele 1/3 k celku a Bial Judit, Kolónia 547, 929 01 Kútniky časť Blažov v podiele 1/3 k celku o výmere 21 m2 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 196/2023 znalca Ing. Andrea Bothová zo dňa 19.09.2023 vo výške 19,88 EUR/m2.
Súrodenci – Bialovci sú podielovými spoluvlastníkmi rodinnému domu súp.č. 1635 a parc. CKN č. 294/3 na ul. Družstevnej č. 6a vo Fiľakove.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že prevádzaný pozemok je dlhodobo užívaný vlastníkom susednej nehnuteľnosti, prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností a jeho výmere nepresahuje 350 m2.
Uvedený dôvod je obsiahnutý v Čl. VI. ods. 11 písm. i) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Fiľakovo.

Zámer na prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa [PDF, 174 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.