Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo so sídlom Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná č. 25, PSČ 986 01, IČO 316075 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na dlhodobý prenájom mestskej nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR so sídlom Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava 25, IČO 36076643 na výstavbu jednoposádkovej stanice ZZS vo Fiľakove.

Predmetom prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je časť mestského pozemku parc. CKN č. 766 zastavaná plocha a nádvorie o ploche cca. 590 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom) vedenej na LV č. 3818 k.ú. Fiľakovo v podiele 1/1 pre nájomcu Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR so sídlom Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava 25, IČO 36076643 na dobu 10 rokov s možnosťou predĺženia nájmu na ďalšie obdobie za nájomné 1,00 EUR/rok a zároveň s možnosťou budúceho odkúpenia prenajatého pozemku OS ZZS SR za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Pozemok je situovaný v školskom areáli ZŠ Štefana Koháriho II s VJM – II. Koháry István Alapiskola, Fiľakovo, Mládežnícka 7.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že vybudovaním jednoposádkovej stanice ZZS na mestskom pozemku by bolo zabezpečené promptné poskytovanie prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta a širokej verejnosti v spádovej oblasti  Fiľakova.

Zámer na prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR [PDF, 188 kB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.