Menu
 • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
 • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
 • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

S uvedeným názvom bola vypracovaná v predchádzajúcich rokoch projektová dokumentácia viacerými odborníkmi v spolupráci so zamestnancami MsÚ Fiľakovo, oddelenia prípravy projektov, územného plánovania a regionálneho rozvoja (ďalej len oddelenie PP, ÚP a RR) a Komisiou výstavby a životného prostredia (Komisia V a ŽP) pri Mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove (ďalej len MZ vo Fiľakove). Výsledkom dvojročnej prípravy bol komplexný návrh revitalizácie parku s celkovým rozpočtom 1.651.924,59 EUR. Vďaka hotovej projektovej dokumentácii sme sa mohli uchádzať o dotáciu.

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) v rámci Regionálneho operačného programu (ďalej len ROP), 4.1 Regenerácia sídiel bola vyhlásená dňa 16.03.2009. V rámci výzvy boli určené konkrétne aktivity a oprávnené náklady pre rekonštrukciu a modernizáciu verejných priestranstiev. Na základe Programového manuálu ROP pre sídla s počtom obyvateľov od 5000 do 14999 celkové oprávnené výdavky na projekt boli v rozsahu od 300.000 - 1.320.000 EUR. Mesto Fiľakovo podalo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok dňa 12.08.2009. Projekt bol schválený.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu [PDF, 129 kB]

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Mestom Fiľakovo dňa 11.06.2010, tým sa začala realizácia projektu. Predpokladané ukončenie projektu: september 2011.
V súčasnosti prebieha realizácia úspešného projektu s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev vo Fiľakove" v súlade s projektovou dokumentáciou a Stavebným povolením, ktorý zásadne prispieva ku komplexnej revitalizácii mestského parku. Cieľom projektu je obnova verejného priestranstva, t.j. parku, rekonštrukcia chodníkov, verejného osvetlenia a doplnenie drobnej architektúry v mestskom parku, rekonštrukcia miestnej komunikácie (chodníku) na ul. SNP a riešenie časti autobusovej zastávky

Celkové náklady projektu: 1 280 134,62 EUR
Poskytnutá dotácia: 1 216 127,89 EUR
Vlastné zdroje Mesta Fiľakovo: 64 006,73 EUR

V rámci projektu sa vybudujú nasledovné objekty:
SO-07 Chodník + promenáda
Chodníky promenády sú navrhnuté v šírke 3200 mm (pôvodná šírka 2800-3000 mm). Ostatné chodníky majú šírku 1200, 1800 a 2800 mm. Povrchová úprava spevnených plôch v parku je betónová dlažba PREMAC. Chodníky objektu SO 07 sú určené výhradne pre pohyb peších osôb so zákazom vstupu pre cyklistov a korčuliarov, ktorí majú v parku vyhradený chodník (cyklotrasu).
SO 08 Chodník - cyklotrasa
Chodníky cyklotrasy sú navrhnuté v šírke 3200 mm (pôvodná šírka 2800 mm). Povrchová úprava betónová dlažba PREMAC so skladbou vrstiev vhodnou pre občasný prejazd zásobovacích a technických vozidiel. Chodníky objektu SO 08 sú určené pre pohyb peších osôb ale aj pre cyklistov a korčuliarov vo vyhradených jazdných pruhoch s grafickým označením priamo na chodníku.
SO 10 Verejné osvetlenia parku
SO 11 Mobiliár
Umiestnenie lavíc, smetných košov, stojanov na bicykle, informačného systému, dopravných značení.
SO 18 Rekonštrukcia časti autobusovej stanice

novy stav celkova situacia
Nový stav - celková situácia

Ďalšie informácie o projekte:

 • Realizácia projektu prebieha pod dohľadom externej firmy, projektový manažment vykonáva: SENSIM s.r.o, Žilina
 • Projektovú dokumentáciu (realizačný projekt) stavby s názvom „Vytvorenie centra environmentálnej výchovy - revitalizácia mestského parku vo Fiľakove, parc.č. 2251/1, 2251/2, 2260, 2483, 2505, 3875/3“ vypracovali: Ing. Peter Machava, Ľubuša Mokošová, Ing. Zsolt Zsélyi v roku 07/2009
 • Dokumentáciu „Inventarizácia a hodnotenie kvality drevinnej vegetácie v mestskom parku vo Fiľakove“ vypracoval: Ing. Bartoš Matúš
 • Autorský dohľad vykonáva: Ing. Peter Machava, ARCH-STUDIO, Kalinovo
 • Dodávateľ stavebných prác na základe Zmluvy o dielo č. 47/2010/15 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka zo dňa 25.8.2010 je Konzorcium I.B.S., spol. s r.o. (Žilina)

Dokumenty súvisiace s projektom:

Fotodokumentácia pôvodného stavu:

povodny stav
povodny stav
povodny stav

Vysvetlenie ďalších plánovaných aktivít:
Poskytnutá dotácia nepostačuje na plánovanú komplexnú revitalizáciu mestského parku. Celkový rozpočet úplnej revitalizácie parku je 1651924,59 EUR. Schválená projektová dokumentácia s názvom „Vytvorenie centra environmentálnej výchovy - revitalizácia mestského parku vo Fiľakove" uvedeným rozpočtom obsahuje aj obnovu a vyčistenie jazierka a jeho prepojenie potôčikom a fontánou, vybudovanie vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky k jazierku a fontáne, štrkových chodníkov, detského ihriska s optickou zábranou, obnovu mini ZOO, oplotenie pri železnici + optickú zábranu, oplotenie od veľkej stanice ku domovu dôchodcov, vytvorenie malého oddychového parku pri domove dôchodcov a výsadbu drevín v súlade so stavebným povolením. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj štúdia ktorá rieši rekonštrukciu a modernizáciu záhradníctva, ktoré má slúžiť v budúcnosti ako viacúčelové environmentálne centrum v prospech zveľadenia verejnej zelene mesta a tiež environmentálnej výchovy mládeže. Mesto Fiľakovo hľadá riešenia, aby komplexná revitalizácia mestského parku bola dokončená v dohľadnej dobe pre spokojnosť všetkých občanov mesta.

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok