Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. zverejňuje v zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o voľnom pracovnom mieste v kategórii: učiteľ MŠ do Materskej školy - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo s nástupom: okamžite

1 pracovné miesto na 0,75%.

Mzda: v závislosti od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

Kvalifikačné predpoklady:

 • príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálne účinnej vyhlášky MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania v uvedenej materskej škole
 • motivačný list
 • overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon práce pedagogického zamestnanca v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

Iné kritériá a požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť maďarského jazyka vítaná
 • uchádzač uvedie svoju mailovú adresu, pozvánka na pohovor bude zaslaná na uvedený mail.

Výber uchádzačov prebehne pohovorom na základe pozvania mailom. Na pohovor budú pozvaní len vybratí uchádzači. Žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť: priebežne, najneskôr 15.09.2023 poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo. Rozhodujúci je dátum na registratúrnej pečiatke zriaďovateľa. Obálku označte: „Učiteľ MŠ“.

Vo Fiľakove, 08.09.2023

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.