Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel.: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. zverejňuje v zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov v kategórii učiteľ, v podkategórii učiteľ materskej školy

do Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo s nástupom od 01.09.2023:

 • 2 pracovné miesta na 100 % úväzok do tried s VJ maďarským a
 • 1 pracovné miesto na 75% úväzok do triedy s VJ slovenským.

Mzda: v závislosti od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe.

Kvalifikačné predpoklady:

 • príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálne účinnej vyhlášky MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania v uvedenej materskej škole
 • motivačný list
 • overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon práce pedagogického zamestnanca v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť maďarského jazyka pre triedu s VJ maďarským
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť maďarského jazyka v inej ako maďarskej triede vítaná
 • absolvované adaptačné vzdelávanie je vítané
 • uchádzač uvedie svoju mailovú adresu, pozvánka na pohovor bude zaslaná na uvedený mail.

Výber uchádzačov prebehne pohovorom na základe pozvania mailom. Na pohovor budú pozvaní len vybratí uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky. Žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr 26.06.2023 do 11:00 hod. poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo. Rozhodujúci je dátum na registratúrnej pečiatke zriaďovateľa. Obálku označte heslom: „Učiteľka MŠ Štúrova“.

Upozorňujeme, že na žiadosti evidované pred vyhlásením tohto výberového konania sa neprihliada.

Vo Fiľakove dňa 26.05.2023

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.