Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky

Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo (s možným nástupom od 25.11.2021)

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Zoznam požadovaných dokladov:

Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky s požadovanými dokladmi doručte priebežne na adresu: Mestský úrad - Fiľakovo, Oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, najneskôr do 13.10.2021 do 12:00 hod. Rozhodujúci je dátum na registratúrnej pečiatke zriaďovateľa. Obálku označte heslom : „Výberové konanie - MŠ Štúrova - NEOTVÁRAŤ

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo, najmenej 7 dní pred jeho konaním (§5 ods. 5 Zákona č. 552/2003 Z.z.).

Vo Fiľakove dňa 05.08.2021

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta