Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky

Materskej školy - Óvoda, Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo (s možným nástupom od 16.08.2021)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 10.08.2021 o 16:00 v budove Materskej školy - Óvoda, Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo.

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Zoznam požadovaných dokladov:

Platové zaradenie: v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zaradenie do platovej triedy 6-8 pracovnej triedy jeden, tarifný plat  v rozsahu 915,00 - 1.118,00 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej pedagogickej praxe, resp. riadiaci príplatok podľa prílohy č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi doručte na adresu: Mestský úrad - Fiľakovo, Oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, najneskôr do 02.08.2021 do 12:00 hod. Rozhodujúci je dátum na registratúrnej pečiatke zriaďovateľa. Obálku označte heslom: „Výberové konanie - MŠ Daxnerova - NEOTVÁRAŤ

Výberového konania sa môžu zúčastniť iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a majú riadne odovzdanú žiadosť.

Vo Fiľakove dňa 12.07.2021

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta