Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky

  1. Materskej školy - Óvoda, Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo - Fülek (s nástupom od 01.07.2021)
  2. Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo - Fülek (s nástupom od 01.07.2021)

Kvalifikačné predpoklady:
- príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť na výkon práce
- znalosť školskej legislatívy, vrátane pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
- ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania
- profesijný životopis
- overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
- návrh koncepcie rozvoja školy
- doklad o preukázaní bezúhonnosti - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (povinné tlačivo pozri na webovej stránke www.filakovo.sk, menu: Občan - Tlačivá a formuláre - Ostatné tlačivá)
- doklad o zdravotnej spôsobilosti - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Platové zaradenie: v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zaradenie do platovej triedy 6-8 pracovnej triedy jeden, tarifný plat  v rozsahu 915,00 - 1118,00 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej pedagogickej praxe, resp. riadiaci príplatok podľa prílohy č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi doručte na adresu: Mestský úrad - Fiľakovo, Oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, najneskôr do 15.06.2021 do 15:00 hod. Obálku označte heslom : „Výberové konanie - MŠ Daxnerova alebo MŠ Štúrova - NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy  pri MŠ - Óvoda, Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo alebo pri MŠ - Óvoda, Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo, najmenej 7 dní pred jeho konaním (§5 ods. 5 Zákona č. 552/2003 Z.z.).

Vo Fiľakove dňa 27.05.2021

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta