Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 98601 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra Fiľakovo.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 15/06/2021 od 9:00 hod. do 10:00 hod. v priestoroch Mestského úradu vo Fiľakove, Radničná 25, 98601 Fiľakovo, malá zasadačka (1. poschodie č. dv. 106).

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne do podateľne alebo zaslať poštou na adresu Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 562/25, 98601 Fiľakovo.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10/06/2021 do 15:00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Oznam o výberovom konaní - pracovník KC Fiľakovo [PDF, 697 kB]