Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na Jedno pracovné miesto člena Miestnej občianskej poriadkovej služby vo Fiľakove.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29. septembra 2020 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu vo Fiľakove.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na horeuvedenú adresu.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 25.9.2020 do 12.00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Oznam o výberovom konaní [PDF, 521 kB]