Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto na pozíciu samostatný odborný referent na úseku účtovníctva.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 06/10/2020 (utorok) o 10:00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu Fiľakovo.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 98601 Fiľakovo. Obálku označte: „VK Účtovník“. Žiadosti zaslané e-mailom nebudú akceptované.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 02/10/2020 do 14:00 hod. Žiadosť s povinnými prílohami musí byť odovzdaná do podateľne najneskôr 02/10/2020 do 14:00 hod., alebo zaslaná poštou, s tým, že doručená musí byť 02/10/2020!

Oznam o výberovom konaní [PDF, 670 kB]

Súhlas so spracovaním osobných údajov [DOCX, 12 kB]