Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa:

Základnej školy Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo - Fülek
s nástupom od 01.01.2020.

Kvalifikačné predpoklady:
-príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
-najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
-prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)

Iné kritériá a požiadavky:
-bezúhonnosť
-zdravotná spôsobilosť na výkon práce
-znalosť školskej legislatívy, vrátane pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
-spôsobilosť používať štátny jazyk v úradnom styku

Zoznam požadovaných dokladov:
-prihláška do výberového konania
-overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
-potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
-profesijný životopis
-doklad o preukázaní bezúhonnosti – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (povinné tlačivo pozri na webovej stránke www.filakovo.sk, menu: Občan – Tlačivá a formuláre – Ostatné tlačivá)
-doklad o zdravotnej spôsobilosti - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa
-návrh koncepcie rozvoja školy
-súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Platové zaradenie: v zmysle prílohy č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaradenie do platovej triedy 8 pracovnej triedy jeden, tarifný plat v rozsahu 1016 – 1199 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej pedagogickej praxe, resp. riadiaci príplatok podľa prílohy č. 6 k cit. zákonu.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 15. novembra 2019 poštou na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo. Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ L. Mocsáryho s VJM - NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.

Vo Fiľakove dňa 14.10.2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok