Mesto Fiľakovo ako zriaďovateľ Materskej školy - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo, prijíma do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku predprimárneho vzdelávania do triedy s vyučovacím jazykom slovenským. Nástup: 01.11.2019 na 0,75 pracovného úväzku.

Kvalifikačné predpoklady: príslušné vzdelanie v zmysle § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zoznam požadovaných dokladov:

Požadované doklady je potrebné zaslať najneskôr do 25. októbra 2019 poštou na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.

Pracovný pohovor sa uskutoční dňa 30.10.2019 o 9.00 hod. v miestnosti č. 106 Mestského úradu Fiľakovo.