Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. zverejňuje v zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a oznamuje, že dňa 20. augusta 2019 o 9.00 hod. sa uskutoční v miestnosti č. 106 Mestského úradu vo Fiľakove výberové konanie na miesto učiteľa pre predprimárne vzdelávanie s pracovným úväzkom 0,75%  do triedy s vyučovacím jazykom slovenským v Materskej škole - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo s nástupom od 01.09.2019.

Kvalifikačné predpoklady:

Zoznam požadovaných dokladov:

Iné kritériá a požiadavky:

Platové zaradenie: v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zaradenie do platovej triedy 4 - 9 pracovnej triedy jeden, tarifný plat (pri pracovnom úväzku 0,75%) min. 460 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej pedagogickej praxe.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 13. augusta 2019 poštou na adresu Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo. Obálku označte heslom „VK MŠ“.

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom, na ktorý uchádzači nebudú osobitne pozývaní. Upozorňujeme, že na žiadosti evidované pred vyhlásením tohto výberového konania sa neprihliada.

Vo Fiľakove dňa 03.07.2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta