Menu
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
 • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
 • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
 • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
 • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
 • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. zverejňuje v zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a oznamuje, že dňa 20. augusta 2019 o 9.00 hod. sa uskutoční v miestnosti č. 106 Mestského úradu vo Fiľakove výberové konanie na miesto učiteľa pre predprimárne vzdelávanie s pracovným úväzkom 0,75%  do triedy s vyučovacím jazykom slovenským v Materskej škole - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo s nástupom od 01.09.2019.

Kvalifikačné predpoklady:

 • príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania v uvedenej materskej škole
 • overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon práce učiteľa v materskej škole
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Iné kritériá a požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka na požadovanej úrovni pre výchovno-vzdelávací proces v triede s vyučovacím jazykom slovenským   

Platové zaradenie: v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zaradenie do platovej triedy 4 - 9 pracovnej triedy jeden, tarifný plat (pri pracovnom úväzku 0,75%) min. 460 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej pedagogickej praxe.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 13. augusta 2019 poštou na adresu Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo. Obálku označte heslom „VK MŠ“.

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom, na ktorý uchádzači nebudú osobitne pozývaní. Upozorňujeme, že na žiadosti evidované pred vyhlásením tohto výberového konania sa neprihliada.

Vo Fiľakove dňa 03.07.2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok