Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto na pozíciu samostatný odborný referent pre personalistiku a mzdové účtovníctvo. Výberové konanie sa uskutoční dňa 17/09/2019 (utorok) o 10:00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu Fiľakovo.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou na adresu Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 98601 Fiľakovo. Obálku označte: „VK Personalista“. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 05/09/2019 do 15:00 hod. Žiadosť s povinnými prílohami musí byť zaevidovaná v registratúre najneskôr 05/09/2019 do 15:00 hod.! Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Oznam o výberovom konaní [PDF, 392 kB]