Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta členov Miestnej občianskej poriadkovej služby vo Fiľakove. Výberové konanie sa uskutoční dňa 14. júna 2019 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu vo Fiľakove.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na horeuvedenú adresu. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 12.6.2019 do 14.00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Oznam o výberovom konaní MOPS [PDF, 422 kB]