Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD. vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa:

 1. Základnej školy Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo - Fülek
  (s nástupom od 01.07.2019)
 2. Základnej školy, Školská 1, Fiľakovo
  (s nástupom od 01.07.2019)
 3. Základnej školy Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo - Fülek
  (s nástupom od 01.07.2019)
 4. Základnej školy, Farská lúka 64/A, Fiľakovo
  (s nástupom od 15.08.2019).

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Zoznam požadovaných dokladov:

Platové zaradenie: v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zaradenie do platovej triedy 8 pracovnej triedy jeden, tarifný plat  v rozsahu 927,50 - 1187,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej pedagogickej praxe, resp. riadiaci príplatok podľa prílohy č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 17. mája 2019 (poštou na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo; osobne do kancelárie č. 107 do 11.30 hod.). Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ (ZŠ Š. Koháriho II. s VJM alebo ZŠ Školská 1 alebo ZŠ L. Mocsáryho s VJM alebo ZŠ Farská lúka 64/A- NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.

Vo Fiľakove dňa 08.04.2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta