Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka Stavebného úradu.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo. Obálku označte: „VK Stavebný úrad“

Výberového konania sa môžu zúčastniť iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Keďže sa jedná o dlhodobo otvorené výberové konanie, termín výberového konania sa stanoví po prihlásení sa uchádzača. Prihláseným uchádzačom budú zasielané pozvánky na výberové konanie.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
1) Agenda preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku podľa stavebného zákona k vydávaniu územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a rozhodnutí o sankciách pri porušení stavebného zákona.
2) Agenda preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania miestnych a účelových komunikácií (komunikácie, spevnené plochy a parkoviská).

Zamestnávateľ: Mesto Fiľakovo
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo.
Druh pracovného úväzku: plný úväzok
Platové zaradenie: v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
- štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

K žiadosti môžu byť priložené aj nasledovné doklady:
- doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť vykonávať činnosť pracovníka stavebného úradu, resp. prax v odbore
- odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval

Kvalifikačné predpoklady:  
- vysokoškolské vzdelanie - stavebného smeru
- úplné stredné odborné vzdelanie (stredné s maturitou) - stavebného smeru

Ďalšie výberové kritériá:
- znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom
- práca s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom)

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
- osobnostné predpoklady: empatia; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty
- skúsenosti v oblasti činnosti stavebného úradu
- prax na stavebnom úrade
- znalosť maďarského jazyka
- osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
- odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač o pracovnú pozíciu, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace) pri nástupe do zamestnania.


V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

Oznam o výberovom konaní [PDF, 61 kB]