Mesto Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka Stavebného úradu.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23/03/2018 o 8:30 hod. v priestoroch malej zasadačky (1. poschodie, č. dv. 106) Mestského úradu Fiľakovo.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 986 01  Fiľakovo. Obálku označte: „VK Stavebný úrad“

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19/03/2018 o 15:00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Oznam o výberovom konaní [PDF, 69 kB]